Bono Ciro İhtiyati Haciz Yetkili Hamil Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesi gerekmemektedir Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetk
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 22.01.2013
Esas No 2012/18628
Karar No 2013/1362

Bono Ciro İhtiyati Haciz Yetkili Hamil Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesi gerekmemektedir Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili

Özet

Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesi gerekmemektedir. Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır.İçerik

DAVA: Taraflar www.neohukuk.net  arasında görülen  davada Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06/11/2012 tarih ve 2012/915-2012/916 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.D.Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili olan banka tarafından temlik alınan 10 adet toplam 132.550,00 TL meblağlı bonoların borçlu tarafından vadesi geçtiği halde ödenmediğini ileri sürerek, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, toplam 64.800,00 TL meblağlı 5 adet bono yönünden borçu karşılayacak şekilde borçlunun menkul ve gayri menkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine İ.İ