KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN DEĞİL TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI- ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 15.02.2012
Esas No 2012/1544
Karar No 2012/1975

KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN DEĞİL TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI- ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ

Özet

DAVACI,www.neohukuk.net HAMİLİ OLDUĞU ÇEKİN KAYBOLDUĞUNU İLERİ SÜREREK, ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP VE DAVA ETMİŞTİR. KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA SULH HUKUK MAHKEMELERİ DEĞİL TİCARET MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR. İSTEMLE İLGİLİ İŞE BAKMA GÖREVİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE AİT OLMASINA RAĞMEN GÖREVSİZLİK VE DOSYANIN GÖREVLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR.



İçerik

DAVA: Hasımsız olarak açılan davada Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 31.01.2012 tarih ve 2012/50 - 2012/51 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin kaybolduğunu ileri sürerek, zayi nedeniyle iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, HMK. nun 382/10-e maddesi uyarınca çek iptal davasında sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep ve kesinleşme halinde dosyanın Antalya Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

İstem, kambiyo senedinin zayii nedeniyle iptaline ilişkindir.

Mahkemece 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK. nun 383 üncü maddesi uyarınca çek iptal davalarının sulh hukuk mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

HMK. nun 383 üncü maddesinde çekişmesiz yargı işleriyle ilgili olarak aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağı öngörülmüştür.

Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Yine aynı Yasa'nın 5/2 nci maddesi uyarınca bir yerde ticaret mahkemesi varsa