ALACAK DAVASI - BANKANIN CEBRİ İCRA YOLUYLA ELDE ETTİĞİ KONUTU SATMASI - BANKANIN SATICI SIFATININ BULUNMADIĞI - UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI- GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLUŞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 15.02.2012
Esas No 2011/16606
Karar No 2012/2873

ALACAK DAVASI - BANKANIN CEBRİ İCRA YOLUYLA ELDE ETTİĞİ KONUTU SATMASI - BANKANIN SATICI SIFATININ BULUNMADIĞI - UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI- GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLUŞU

Özet

SOMUT www.neohukuk.net UYUŞMAZLIKTA, DAVALI BANKANIN CEBRİ İCRA YOLU İLE ELDE ETTİĞİ KONUTU DAVACIYA SATMASI MESLEKİ VE TİCARİ AMAÇLA OLMADIĞINDAN DAVALI BANKANIN BİZZAT KENDİSİNİN YASADA AÇIKLANAN ŞEKİLDE SATICI SIFATININ BULUNMADIĞI BU ŞEKİLDE, TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. DAVA KONUSU UYUŞMAZLIĞA GENEL MAHKEMEDE BAKILIP SONUÇLANDIRILMASI GEREKİRKEN, TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA YARGILAMA YAPILIP KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı, davalı bankanın satışa sunduğu taşınmazla ilgili 29.04.2010 tarihinde satış şartnamesinin imzalandığını, satış bedeli olarak kararlaştırılan 70.000,00 TL'nin % 5'i olan 3.500,00TL teminat tutarını aynı gün davalı bankaya ödediğini, davalı tarafından satış şartnamesi uyarınca ihalenin kendisinde kaldığı ve kalan satış bedelini yatırması konusunda tebligat yapılmadığını, 24.05.2010 tarihinde teminat bedelinin tarafına iade edilmesini ihtarname ile istediği halde talebinin olumsuz karşılandığını, davalı ile aralarındaki sözleşmenin standart tip sözleşme olduğunu, haksız şartlar içerdiğini ileri sürerek davalı tarafa ödediği 3.500,00TL teminatın temerrüt tarihinden faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde bu kanunun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar hükmüne yer verilmiş, yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.