İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI İSTEM - BONONUN ÖDEMEME PROTESTOSUNDAN SONRA CİRO İŞLEMİNE TABİ TUTULDUĞU- İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİREN NEDENLERİN SOMUT OLAYDA BULUNMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 20.02.2012
Esas No 2012/801
Karar No 2012/2246

İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI İSTEM - BONONUN ÖDEMEME PROTESTOSUNDAN SONRA CİRO İŞLEMİNE TABİ TUTULDUĞU- İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİREN NEDENLERİN SOMUT OLAYDA BULUNMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİİçerik

DAVA: Taraflar www.neohukuk.net arasında görülen davada İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 08.08.2011 tarih ve 2011/541-2011/535 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Alper Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

KARAR: İhtiyati hacze itiraz eden borçlu vekili, ihtiyati haciz kararına konu bonoda ciranta zincirine uyulmadığını, bononun protesto işleminin ardından ciro edildiğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararına itiraz etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haciz kararına konu bononun lehdar tarafından protesto işlemine tabi tutulduğu ve ardından alacaklı C...... k.  a ciro edildiği ve bu cironun alacağın temliki hükmünde olduğu gerekçesiyle itirazın kabulüyle daha önce verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, alacaklı ihtiyati tedbir talep eden vekili temyiz etmiştir.

1-) Talep, ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İİK. m. 265/1 uyarınca, ihtiyati haciz kararlarına karşı itiraz süresinin 7 gün olduğu düzenlenmiş olup, dosya içeriğinden, itiraz edenin itirazının süresinde olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece muteriz borçlu vekilinin itirazının süresi içinde yapılıp yapılmadığı, alacaklı vekilinin bildirdiği icra dosyası örneği de getirtilip belirlendikten sonra esasa girilmesi gerekirken değinilen husus incelenmeksizin sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.