İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK - AKDİN İFA YERİ OLARAK KABULÜ GEREKEN ÖDEME YERİ VE GENEL YETKİ KURALI UYARINCA BORÇLUNUN İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERİN BAĞLI OLDUĞU MAHKEMENİN YETKİLİ OLUŞU - İTİRAZIN REDDİNİN İSABETSİZ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 27.02.2012
Esas No 2011/1241
Karar No 2012/2751

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK - AKDİN İFA YERİ OLARAK KABULÜ GEREKEN ÖDEME YERİ VE GENEL YETKİ KURALI UYARINCA BORÇLUNUN İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERİN BAĞLI OLDUĞU MAHKEMENİN YETKİLİ OLUŞU - İTİRAZIN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ

Özet

SOMUT OLAYDA, ALACAKLI www.neohukuk.net  ŞİRKET ÇEKE DAYALI OLARAK İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR. NİTELİĞİ İTİBARİYLE ARANACAK BORÇLARDAN OLAN KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA DAYALI İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEMELERİN AKDİN İFA YERİ OLARAK KABULÜ GEREKEN ÖDEME YERİ VE GENEL YETKİ KURALI UYARINCA BORÇLUNUN İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERİN BAĞLI OLDUĞU MAHKEMELER OLMASINA GÖRE, KANUNUN YETKİLİ KILDIĞI MAHKEMELERDEN OLMAYAN E… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARINA BU NEDENLE YAPILAN İTİRAZ YERİNDE OLUP, MAHKEMECE BORÇLUNUN İTİRAZININ KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, MAHKEMECE KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN PARA BORCU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ SURETİYLE ALACAKLININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞUNUN KABULÜYLE İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Elazığ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 29.06.2011 tarih ve 2011/63-2011/63 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi ihtiyati hacze itiraz eden Ö… K… tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D… S… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü.

KARAR: İhtiyati haciz isteyen vekili, borçlunun keşide ettiği çeklerin süresinde bankaya ibrazında karşılıklarının olmadığının anlaşıldığını, alacağın ödenmediğini ileri sürerek, borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarıyla üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, 29.06.2011 tarihli kararla iddia ve dosyadaki belgelere göre, ihtiyati haciz isteminin kabulüne, borca yetecek miktar için ihtiyati haciz karar verilmiştir.

Karşı taraf Ö… K…, icra takibinin yetkisiz Elazığ İcra Müdürlüğünce yapıldığını, Tunceli İcra Müdürlüğünün yetkili olduğunu savunarak, ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

Mahkemece, Tunceli icra müdürlüğünün yetkili olduğu belirtilerek ihtiyati haciz kararı veren mahkemeye başvurulamaz ise de, itirazın mahkemenin yetkisine ilişkin olduğu yorumlandığında dahi karşılıksız çeke dayalı temel ilişkiden soyut olarak ihtiyati haciz isteminde bulunulmasından dolayı alacaklının ikametgah mahkemesinden ihtiyati haciz istenmesinde kanuna aykırılık olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.