BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT- MUHATABIN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN YERLEŞİM YERİ ADRESİ- TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 28.02.2012
Esas No 2011/21272
Karar No 2012/5333

BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT- MUHATABIN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN YERLEŞİM YERİ ADRESİ- TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA

Özet

İCRA TAKİP DOSYASINDA BİLİNEN ADRESİN TEBLİGATA ELVERİŞLİ OLMADIĞI VE TEBLİGAT YAPILAMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. BİLİNEN EN SON ADRESİNİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN YAPILACAĞI İCRA TAKİP DOSYASI KAPSAMINA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİP,; İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE UYAP VS. GİBİ ADRES, ARAŞTIRMASI YAPILARAK BELİRLENECEK www.neohukuk.net  ADRESLERİN BİLİNEN EN SON ADRES OLARAK KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE ARTIK 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 10/2.MADDESİ UYARINCA BORÇLUNUN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN YERLEŞİM YERİ ADRESİ, BİLİNEN EN SON ADRESİ OLARAK KABUL EDİLEREK BU ADRESE TEBLİGAT, YAPILMASININ KOŞULLARI OLUŞMUŞTUR. O HALDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE, ALACAKLININ, BORÇLUNUN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN YERLEŞİM YERİ ADRESİNE, 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU'NUN 10/2 VE 21/2. MADDELERİ GEREĞİNCE TEBLİGAT YAPILMASI YÖNÜNDEKİ TALEBİNİN, BORÇLUNUN UYAP SİSTEMİNDE YERİ ALAN TÜM ADRESLERİNE TEBLİGAT ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ NEDENİ İLE REDDEDİLMESİ YASAYA AYKIRI OLDUĞUNDAN, MAHKEMECE ŞİKAYETİN KABULÜ YERİNE YAZILI GEREKÇE İLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR.İçerik

DAVA:Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde, tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

7201 sayılı Tebligat Kanununun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1.fıkrasına göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılan 6099 sayılı yasanın 3.maddesi ile eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlatılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.

Yine 7201 saydı Tebligat Kanununun tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina başlıklı 21.maddesine 6099 sayılı yasanın 5. maddesi ile eklenen 2.Fıkrasında Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıtta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır" hükmü yer almaktadır.

Somut olayda alacaklı tarafından kredi sözleşmesine dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin borçlunun takip dayanağı kredi sözleşmesindeki adresine tebliğe çıkarıldığı, borçlunun belirtilen adresten taşınmış olması sebebi iade edildiği, alacaklının talebi ile üzerine borçlunun UYAP sisteminden tespit edilen adresine çıkarılan tebligatın da adreste tanınmaması sebebi ile iade edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda icra takip dosyasında bilinen adresin tebligata elverişli olmadığı ve tebligat yapılamadığı görülmektedir. Bilinen en son adresini tebliğ işleminin yapılacağı icra takip dosyası kapsamına göre belirlenmesi gerekip, İcra Müdürlüğünce UYAP vs. gibi adres, araştırması yapılarak belirlenecek adreslerin bilinen en son adres olarak kabulü mümkün değildir. Bu nedenle artık 7201 sayılı Tebligat Kanununun 10/2.maddesi uyarınca borçlunun adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilerek bu adrese tebligat, yapılmasının koşulları oluşmuştur.