KİRA ALACAĞI İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ - İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASININ TALEBİ HALİNDE DURUŞMA YAPILMASI GEREKTİĞİ - DURUŞMA GÜNÜ VERİLMEDEN TARAFLAR DAVET EDİLİP BEYAN VE DELİLLERİ TOPLANMADAN EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ - HÜ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 01.03.2012
Esas No 2011/15069
Karar No 2012/3269

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ - İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASININ TALEBİ HALİNDE DURUŞMA YAPILMASI GEREKTİĞİ - DURUŞMA GÜNÜ VERİLMEDEN TARAFLAR DAVET EDİLİP BEYAN VE DELİLLERİ TOPLANMADAN EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Özet

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASININ TALEBİ HALİNDE DURUŞMA YAPILMASI GEREKTİĞİ DÜZENLENMESİNE YER VERİLMİŞTİR. İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYEYE İLİŞKİN TALEBİN DURUŞMALI OLARAK İNCELENMESİ GEREKMEKTEDİR. DURUŞMA GÜNÜ VERİLMEDEN TARAFLAR DAVET EDİLİP BEYAN VE DELİLLERİ TOPLANMADAN EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP KARAR BU NEDENLE BOZULMALIDIR.İçerik

DAVA: İcra mahkemesince www.neohukuk.netverilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR: Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece duruşma açılmaksızın tensip ile birlikte davanın reddine karar verilmesi üzerine karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İ.İ.K'nun 18. maddesinde,İcra mahkemesine arzedilen hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi tetkik merciine ifade zaptettirmek suretiyle de olur. Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder, duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk halinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir. İ.İ.K.'nun 63. maddesinde, İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. İ.İ.K.'nun 70. maddesinde; İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18 inci madde hükmüne göre kararını verir düzenlemesine yer verilmiştir. Öte yandan İ.İK.'nun 68/5 ve 6. maddesinde de, itirazın kesin olarak kaldırılmasının talebi halinde duruşma yapılması gerektiği düzenlenmesine yer verilmiştir. İ.İ.K.'nun 269/d maddesi yollamasıyla uygulanması zorunlu olan İ.İ.K'nun 63, 68 ve 70. maddeleri ile İ.İ.K.'nun 18. maddesindeki düzenlemelere göre itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin talebin duruşmalı olarak incelenmesi gerekmektedir.