İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ ŞİKAYET DAVASI - İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANAMAYACAĞINA DAİR İCRA MEMURUNUN KARAR VERMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

                                       www.neohukuk.net
Tarih 18.02.2009
Esas No 2009/12-38
Karar No 2009/80

ŞİKAYET DAVASI - İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANAMAYACAĞINA DAİR İCRA MEMURUNUN KARAR VERMESİ - İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 16\MADDE 72

Özet
Borçlu tarafından ihtiyati tedbir kararının uygulanması istemi, alacaklı şirket tarafından girişilen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takip dosyasında icra memuru önüne getirilmiş olmasına; bu itibarla ihtiyati tedbir kararının uygulanamayacağına dair karar veren icra memurunun, infaz memuru sıfatıyla değil, icra memuru sıfatıyla takibin durdurulması talebini reddetmiş olmasına, dolayısıyla icra memurunun bu işlemine karşı yapılan şikayetin İcra Mahkemesince çözümlenmesi gerekir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki <şikayet> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Muğla İcra Hukuk Mahkemesince, mahkemenin görevsizliğine dair verilen 07.06.2007 gün ve 2007/97 E. 2007/99 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 06.12.2007 gün ve 2007/20185-23049 sayılı ilamı ile;

(... Borçlular hakkında bonolara dayalı kambiyo senetlerine mahsus yolu ile takip yapılmaktadır. L... Ö... Ltd. Şti. takibin açılmasından evvel senet hamili E... Ltd. Şti.ni hasım göstermek suretiyle, dayanak bonolar hakkında icra takibi yapılmaması için Muğla 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.04.2007 tarihinde ihtiyati tedbir kararı almış, bilahare de 24.04.2007 tarihinde de İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesine menfi tesbit davası açılmıştır. İhtiyati Tedbir kararının uygulanması için icra müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu İcra Müdürlüğünce bu istem İİK.nun 72.maddesine göre verilmiş bir tedbir kararının bulunmaması nedeniyle reddedilmiştir. İcra Müdürlüğünün bu kararını İcra Mahkemesi nezdinde şikayet edilmektedir. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ile ilgili istek, ileri sürülüp, bu aşamada İcra Müdürlüğünce değerlendirilip reddedilmiştir.

Bu itibarla işlemin denetim görevi İcra Mahkemesine aittir. Tedbirin uygulanıp uygulanamayacağı konusundaki işlemin İcra Hukuk Mahkemesince şikayet üzerine işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir...),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, borçlu tarafından ihtiyati tedbir kararının uygulanması istemi, alacaklı Şirket tarafından girişilen Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takip dosyasında icra memuru önüne getirilmiş olmasına; bu itibarla ihtiyati tedbir kararının uygulanamayacağına dair karar veren icra memurunun, infaz memuru sıfatıyla değil, icra memuru sıfatıyla takibin durdurulması talebini reddetmiş olmasına, dolayısıyla icra memurunun bu işlemine karşı yapılan şikayetin İcra Mahkemesince çözümlenmesi gerektiğine göre, Hukuk Genel Kurulu nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK. nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 18.02.2009 gününde oyçokluğu ile karar verildi.