SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ SİCİL RAPORUNDAN HABERDAR OLDUĞU TARİHİN TESPİTİ - ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇILMIŞ OLMASI - DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİNDE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMESİ
T.C.
Danıştay

Daire 2


Tarih 21.09.2010
Esas No 2010/522
Karar No 2010/3463

SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ SİCİL RAPORUNDAN HABERDAR OLDUĞU TARİHİN TESPİTİ - ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇILMIŞ OLMASI - DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİNDE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMESİ

Özet

DAVACININ SEKSEN ALTI NOTLA İYİ OLARAK DÜZENLENEN DAVAYA KONU 2008 YILI SİCİL RAPORUNDAN HABERDAR OLDUĞU TARİH, İDARECE ANILAN YIL SİCİL RAPORUNUN KENDİSİNE VERİLDİĞİ 07.09.2009 TARİHİ OLUP, TEBLİĞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ VE BU TARİHİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE BULUNAN 04.11.2009 TARİHİNDE AÇILAN DAVANIN DA SÜRESİNDE OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, İŞİN ESASINA GİRİLMEK SURETİYLE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, 03.09.2009 TARİHİNDE İLSİS WEB MODÜLÜ SAYFASINDAN ÖĞRENİLDİĞİNİN KABULÜ İLE DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİNDE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

İsteğin Özeti: Adana 1. İdare www.neohukuk.net  Mahkemesi'nin 17.11.2009 günlü, E:2009/1322, K:2009/1435 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Asiye Değirmenci

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Semra Şentürk

Düşüncesi: Anayasa’nın 125’inci maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinin (2-a) bendinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı hükme bağlanmak suretiyle dava açma süresinin başlamasında, esas alınması öngörülmüştür.

Yazılı bildirimle amaç, hak arama özgürlüğünün kullanılması bakımından, ilgililere idari işlemlerin idare tarafından açık ve anlaşılabilir biçimde duyurulmasıdır. Dava açma süresini başlatacak ve yazılı bildirimden beklenen amacı gerçekleştirecek olan öğrenme idari işlemin biçim ve içerik bakımından tam olarak ilgilisine aktarılması koşuluyla sağlanabilecektir.

Olayda, dava dilekçesinde işlemin tebliğ tarihi 07.09.2009 olarak belirtilmesine karşın davacının işlemden daha önce haberdar olduğu hususunun kuşkuya yer vermeyecek nitelikte yeterli ve ayrıntılı bilgi bulunmadan kabul edilerek davanın süre aşımı yönünden reddinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce 02.07.2010 günlü ara kararı cevaplarının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, 2008 yılı Sicil Raporunun 86 notla iyi olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 17.11.2009 günlü, E:2009/1322, K:2009/1435 sayılı kararıyla; davacıya ait 2008 yılı sicil notunun 07.09.2009 tarihinde tebellüğ edildiği yazılmış ise de dava dilekçesine ekli, İLSİS Web Modülü sayfasına girilerek alınan 2005-2008 yılı sicil notlarının, personel sicil bilgileri ekranından indirildiği tarihin 03.09.2009 olduğu, davanın 2577 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca 03.09.2009 tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde en geç 02.11.2009 tarihinde açılması gerektiği halde 04.11.2009 tarihinde açılan davanın esasının incelenme olanağının bulunmadığı gerekçesiyle dava süre aşımı yönünden reddedilmiştir.

Davacı, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde, İdare Mahkemeleri’nde dava açma süresinin kural olarak yazılı bildirim tarihinden başlayarak altmış gün olduğu hükme bağlanmıştır.