DANIŞTAY VE İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN ALTMIŞ GÜN OLDUĞU- İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA SÜRESİNİN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN BAŞLAYACAĞI - SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN İNCELENEMEYECEĞİ
T.C.
Danıştay

Daire 5


Tarih 28.01.2011
Esas No 2010/7926
Karar No 2011/296

DANIŞTAY VE İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN ALTMIŞ GÜN OLDUĞU- İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA SÜRESİNİN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN BAŞLAYACAĞI - SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN İNCELENEMEYECEĞİ

Özet

YASAL DÜZENLEMELERLE DAVA AÇMA SÜRESİ, ÖZEL KANUNLARINDA AYRI SÜRE GÖSTERİLMEYEN HALLERDE DANIŞTAY’DA VE İDARE MAHKEMELERİNDE ALTMIŞ GÜN OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞ; İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA SÜRESİNİN, İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR. DAVA KONUSU UYUŞMAZLIKTA, DAVA AÇMA SÜRESİ 27.05.2010 TARİHİ İTİBARİYLE İŞLEMEYE BAŞLAMIŞ OLUP, BU TARİHTEN İTİBAREN ALTMIŞ GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMASI GEREKİRKEN, DAVA AÇMA SÜRESİNİ DURDURMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN TEBLİĞİ ÜZERİNE, 06.12.2010 TARİHİNDE AÇILAN DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIRİçerik

Davanın Özeti: Davacı Dernek, www.neohukuk.netTrenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğin 30. maddesinin ikinci fıkrasının 2. bendinin (C) alt bendinde yer verilen, Her türlü demiryolu hizmetinin yerine getirilmesi için sefere konulan iş treni, karkürer treni, demiryolu makinaları ile benzeri hizmet trenlerinde ibaresine lokomotifle çekilen katarlar hariç olmak üzere ibaresinin eklenmesi istemiyle yaptığı 26.5.2010 günlü başvurunun reddine ilişkin 04.10.2010 günlü, 16213 sayılı işlemin iptalini istemektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hakimi Metin Gökdemir'in açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin 1. fıkrasında, dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olarak öngörülmüş; 4. fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Yasada ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin başlangıç tarihi düzenlenmekle birlikte, ilanı gerekmeyen düzenleyici işlemlere karşı dava açma süresinin ne zaman işlemeye başlayacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nitelikteki düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilgilinin düzenleyici işlemden herhangi bir şekilde haberdar olduğu tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başladığının kabulü gerekmektedir.

02.08.2002 günlü, 16/212 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik, 01.03.2003 tarihinde, ilan edilmeden yürürlüğe girmiştir.

İlan edilmeden yürürlüğe giren Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikten, davacı Derneğin, en geç idareye başvurduğu 26.05.2010 tarihinde haberdar olduğunun kabulü gerekmekte olup, dava açma süresi, bu tarihi izleyen 27.05.2010 gününden itibaren işlemeye başlamıştır. Ancak davacı, bu tarihten itibaren 60 gün içinde 7. madde uyarınca doğrudan dava açmayıp idareye başvurmuş, başvurusuna verilen cevabın tebliği üzerine dava açmış bulunduğundan, davanın süresinde açılıp açılmadığının anlaşılabilmesi için düzenleyici işlemlere karşı 11. madde uyarınca idareye başvurulup başvurulamayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

2577 sayılı Kanunun Üst makamlara başvurma başlıklı 11. maddesinde; ilgililerin İdari dava açmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasını üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde isteyebilecekleri; bu amaçla yapılan başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı; isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde, dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvuru tarihine kadar geçen sürenin de hesaba katılacağı öngörülmüştür.

2577 sayılı Kanunun 11. maddesi, idareye, hiyerarşik denetimi işleterek, kurulmuş olan hukuka aykırı bireysel idari işlemin geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya yenisinin yapılması için son bir fırsat tanımak ve bu denetim sonuna kadar ilgililerin dava haklarını korumak amacına yöneliktir, Düzenleyici işlemler, idarelerin ilgili birimlerince yapılan çeşitli hazırlayıcı işlemlerin ardından, en üst karar organları veya hiyerarşik olarak en üst makamlarınca kurulmaktadır. Çeşitli aşamalardan geçerek idarenin en üst karar organı veya hiyerarşik makamınca kurulan bu işlemlerin, bireysel işlemlerde olduğu gibi dava açılmadan önce idari denetime tabi tutulması, bu işlemlerin anılan niteliklerinden dolayı mümkün değildir.