KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFİL OLAN DAVACININ MAAŞI ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ETMESİ- GÖREVLİ MAHKEME- TİCARİ KREDİ- TÜKETİCİ KREDİSİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 09.05.2011
Esas No 2010/18778
Karar No 2011/7318

KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFİL OLAN DAVACININ MAAŞI ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ETMESİ- GÖREVLİ MAHKEME- TİCARİ KREDİ- TÜKETİCİ KREDİSİ

Özet

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN AMAÇ BAŞLIKLI 1. MADDESİNDE YASANIN AMACI AÇIKLANDIKTAN SONRA KAPSAM BAŞLIKLI 2. MADDESİNDE "BU KANUN, BİRİNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN AMAÇLARLA MAL VE HİZMET PİYASALARINDA TÜKETİCİNİN TARAFLARDAN BİRİNİ OLUŞTURDUĞU HER TÜRLÜ TÜKETİCİ İŞLEMİNİ KAPSAR" HÜKMÜNE YER VERİLMİŞTİR. YASANIN 3. MADDESİNDE MAL; ALIŞVERİŞE KONU OLAN TAŞINIR EŞYAYI, KONUT VE TATİL AMAÇLI TAŞINMAZ MALLARI VE ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN YAZILIM, SES, GÖRÜNTÜ VE BENZERİ GAYRİ MADDİ MALLARI İFADE EDER. "MEVZUATLARI GEREĞİ TÜKETİCİLERE NAKİT KREDİ VERMEYE YETKİLİ OLAN BANKA, ÖZEL FİNANS KURULUŞU VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE" KREDİ VEREN OLARAK TANIMLAMIŞTIR. T.K.H.K.NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE "TÜKETİCİ KREDİSİ TÜKETİCİLERİN BİR MAL VEYA HİZMET EDİNMEK AMACIYLA KREDİ VERENDEN NAKİT OLARAK ALDIKLARI KREDİDİR" HÜKMÜ GETİRİLMİŞTİR. AYNI YASANIN 23. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA İSE " BU KANUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ OLARAK ÇIKACAK HER TÜRLÜ İHTİLAFLARA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILIR" HÜKMÜYLE KANUNUN UYGULANMASINDAN DOĞACAK İHTİLAFLARA BAKACAK GÖREVLİ MAHKEME BELİRTİLMİŞTİR. SOMUT OLAY DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE DAVA KONUSU KREDİ SÖZLEŞMESİ TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEDİR. TKHK'NUN 10.MADDESİNDE BELİRTİLEN KREDİ SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR. BU NEDENLE GENEL MAHKEMELER GÖREVLİDİR. MAHKEMECE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN ESASI HAKKINDA HÜKÜM TESİSİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİRİçerik

DAVA : Taraflar arasındaki emekli maaş www.neohukuk.net  hesabındaki blokenin kaldırılması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, dava dışı ... Ambalaj Limited Şirketinin davalı Bankadan aldığı ticari krediye kefil olduğunu, davalı bankanın ödenmeyen kredi nedeniyle emekli maaşına haciz koyduğunu ileri sürerek, emekli maaşındaki blokenin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde "Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. "Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerine" kredi veren olarak tanımlamıştır. T.K.H.K.nun 10. maddesi gereğince "Tüketici kredisi tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir" hükmü getirilmiştir. Aynı yasanın 23. maddesinin 1. fıkrasında ise " bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır" hükmüyle kanunun uygulanmasından doğacak ihtilaflara bakacak görevli mahkeme belirtilmiştir.