ADLİ YARDIM MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI- MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN TALEBİN EK DAVA OLARAK NİTELENDİRİLMESİ - ISLAH İLE TALEP OLUNAMAYACAĞI GEREKÇESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 21


Tarih 05.03.2012
Esas No 2010/8636
Karar No 2012/2908

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI- MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN TALEBİN EK DAVA OLARAK NİTELENDİRİLMESİ - ISLAH İLE TALEP OLUNAMAYACAĞI GEREKÇESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ

Özet
 


İçerik

DAVA: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Dursun Sabay tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre, davalıların tüm davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

Dava, 8.7.2006 tarihinde geçirdiği iş kazasında yaralanan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, davacının maddi tazminat davasının kabulü ile 45.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle tahsiline, ıslah ile manevi tazminat talebinde bulunulamayacağından manevi tazminat davasının reddine karar verilmiştir.