MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİ - ÖLÜ MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGELERİNİN ALINMASI İÇİN DAVA AÇMAK ÜZERE DAVACI TARAFA KESİN SÜRE VEREMEYECEĞİ - MİRASÇILARIN DAHİLİ DAVA EDİLMESİ İÇİN DAVACIYA KESİN SÜRE VERMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 7


Tarih 08.03.2012
Esas No 2011/3936
Karar No 2012/1595

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİ - ÖLÜ MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGELERİNİN ALINMASI İÇİN DAVA AÇMAK ÜZERE DAVACI TARAFA KESİN SÜRE VEREMEYECEĞİ - MİRASÇILARIN DAHİLİ DAVA EDİLMESİ İÇİN DAVACIYA KESİN SÜRE VERMESİ

Özet


İçerik

DAVA: Taraflar arasında görülen dava www.neohukuk.net sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmiş ve isteğin süresinde olduğu anlaşılmış ise de HUMK'nun 438/1. maddesinde öngörülen duruşma istenebilecek hallerle ilgili olmadığından duruşma isteminin reddine, dosyanın duruşmasız olarak incelenmesine karar verildi. Dosya incelendi. Gereği görüşüldü:

Dava, mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece kesin süre gereklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

Bir davada uyuşmazlığın çözümü başka bir uyuşmazlığın çözümüne bağlı ise mahkemenin öncelikle bu uyuşmazlığı çözmenin kendi görevine girip girmediğini incelemesi, kendi görevine giriyorsa bu uyuşmazlığı ön sorun yapması ve uyuşmazlığı kendisinin çözmesi, kendisinin görevini aşıyor ve başka mahkemenin görevine giriyorsa bu halde uyuşmazlığın çözümünü bekletici sorun yaparak ilgili tarafa görevli mahkemede dava açması için yetki ve süre vermesi, dava açıldığında açılan davanın sonucunu beklemesi gerekir.