MAAŞ KESİM CEZASININ İPTALİ VE KESİNTİNİN İADESİ İSTEMİ- BİR DERECE HAFİF CEZA VERME YETKİSİNİN ASIL CEZAYI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN KURULU VEYA AMİRİNE AİT OLDUĞU - YETKİ - VALİCE ALT CEZA UYGULANMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Danıştay

Daire 12


Tarih 15.03.2011
Esas No 2008/8257
Karar No 2011/1110

MAAŞ KESİM CEZASININ İPTALİ VE KESİNTİNİN İADESİ İSTEMİ- BİR DERECE HAFİF CEZA VERME YETKİSİNİN ASIL CEZAYI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN KURULU VEYA AMİRİNE AİT OLDUĞU - YETKİ - VALİCE ALT CEZA UYGULANMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

Özet

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN VARLIĞI HALİNDE BİR DERECE HAFİF CEZA VERME YETKİSİNİN ASIL CEZAYI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN KURULU VEYA DİSİPLİN AMİRİNE AİT OLMASI KARŞISINDA, DOĞRUDAN KIDEM İNDİRİLMESİ CEZASINI VERME YETKİSİ BULUNMAYAN VALİ TARAFINDAN ALT CEZA UYGULANMAK SURETİYLE 1 GÜNLÜK MAAŞ KESİM CEZASI İLE CEZALANDIRMAYA İLİŞKİN OLARAK TESİS EDİLEN DAVA KONUSU İŞLEMDE YETKİ UNSURU YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKİR.İçerik

İsteğin Özeti: İstanbul 1. İdare Mahkemesinin www.neohukuk.net 16.10.2008 günlü, E:2008/278, K:2008/1512 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Sevcan Gülsen

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Gül Filiz Ercan Aslantaş

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, öğretmen olan davacının 1702 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince 1 günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali, işlem nedeniyle maaştan yapılan kesintinin, kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen ödenmesi istemiyle dava açılmıştır.