HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN DİPLOMAYA DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ- DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ- YURTDIŞI YÜKSEK ÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ- ÜNİVERSİTEDEN DERSLERE DEVAMSIZLIK YAPABİLMEK İÇİN İZİN ALINMASI
T.C.
Danıştay

Daire 8


Tarih 11.07.2011
Esas No 2011/2516
Karar No 2011/3616

DİPLOMAYA DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ- DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ- YURTDIŞI YÜKSEK ÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ- ÜNİVERSİTEDEN DERSLERE DEVAMSIZLIK YAPABİLMEK İÇİN İZİN ALINMASI

Özet

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN www.neohukuk.net OLAN DAVACININ, DİPLOMASINA DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜRÜTME KURULU'NUN 10.03.2010 GÜNLÜ VE 8 SAYILI KARARINI BİLDİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 08.04.2010 GÜNLÜ VE 12251 SAYILI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA; OKUL İDARESİNİN DERSLERE DEVAM KONUSUNDA MAZERETİNİ KABUL ETTİĞİ DAVACININ, SINAV DÖNEMLERİNDE OKULA DEVAM EDEREK DERSLERİNDE BAŞARILI OLMAK SURETİYLE OKULDAN MEZUN OLARAK ALMAYA HAK KAZANDIĞI DİPLOMAYA, BEŞ YILLIK EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNCE YURTDIŞI GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ EKSİK OLDUĞUNDAN BAHİSLE DENKLİK VERİLMEMESİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞLEMİ İPTAL EDEN ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİNİN 22.12.2010 GÜN VE E:2010/881 K:2010/2132 SAYILI KARARININ; DAVACININ DERSLERE KATILIM ZORUNLULUĞU OLMASINA KARŞIN KATILMADIĞI İLERİ SÜRÜLEREK, 2577 SAYILI YASANIN 49. MADDESİ UYARINCA TEMYİZEN İNCELENEREK BOZULMASI İSTEMİDİR



İçerik

DAVA : ... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan davacının, diplomasına denklik belgesi verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 10.03.2010 günlü ve 8 sayılı kararını bildiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08.04.2010 günlü ve 12251 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; okul idaresinin derslere devam konusunda mazeretini kabul ettiği davacının, sınav dönemlerinde okula devam ederek derslerinde başarılı olmak suretiyle okuldan mezun olarak almaya hak kazandığı diplomaya, beş yıllık eğitim öğretim süresince yurtdışı giriş ve çıkışlarının eksik olduğundan bahisle denklik verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22.12.2010 gün ve E:2010/881 K:2010/2132 sayılı kararının; davacının derslere katılım zorunluluğu olmasına karşın katılmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL'in Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ'nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, ... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan davacının, diplomasına denklik belgesi verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 10.03.2010 günlü ve 8 sayılı kararını bildiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08.04.2010 günlü ve 12251 sayılı işleminden doğmuştur.

... Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav Ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin, "Devam Zorunluluğu" başlıklı 8. maddesinde; öğrencilerin derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorunda oldukları, öğrencilerin devam durumlarının ilgili öğretim elemanı tarafından izleneceği kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 12.9.2003 tarihinde ... Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitime başlayan davacının, ... Üniversitesi Rektörlüğü'ne verdiği 30.9.2003 tarihli dilekçesi ile ailevi nedenlerden ötürü okula devam etme konusunda istediği iznin Rektörlükçe kabul edildiği ve davacının 13.7.2009 tarihinde mezun olarak, 2.2.2010 tarihinde diplomasına denklik verilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun incelenmesi aşamasında yurtdışı giriş çıkış belgesinden, beş yıllık eğitim öğretim süresince giriş çıkışlarının eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine, devam koşulunu taşımayan öğrenciye diploma düzenlendiğinden bahisle davacının denklik başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının devam şartını yerine getirmeden mezun olduğu ihtilafsızdır.

Her ne kadar, davacının Rektörlükten izin almak suretiyle devamsızlık yaptığı sabit ise de, ilgili Yönetmeliklerde kayıt dondurma ya da mazeret sınavına girme şartlarındaki mazeretlerin nasıl ispat edileceği düzenlenmiş olup, mazeret niteliğinde olmayan durumların kabulüne ve Rektörlüğün böyle bir başvuruda izin vermeye yetkili olduğuna ilişkin kurallara yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Rektörlükçe davacının mazeretinin kabul edilerek davacıya izin verilmesinde hukuki bir dayanak olmadığı gibi, açık yetki de bulunmamaktadır.