KIDEM TAZMİNATI FAİZ ORANI MERKEZ BANKASI SİTESİNDEN ALINAN FAİZ TABLOSU İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ İCRA EMRİNDEKİ FAİZ ORANLARI FAİZ ORANLARININ FAHİŞ OLDUĞU İDDİASI MEVDUATA UYGULANAN FAİZ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 8


Tarih 24.01.2013
Esas No 2012/14222
Karar No 2013/764

KIDEM TAZMİNATI FAİZ ORANI MERKEZ BANKASI SİTESİNDEN ALINAN FAİZ TABLOSU İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ İCRA EMRİNDEKİ FAİZ ORANLARI FAİZ ORANLARININ FAHİŞ OLDUĞU İDDİASI MEVDUATA UYGULANAN FAİZ

Özet

Borçlu vekili icra emrindeki faiz oranlarının fahiş olduğunu, mevduat ve işletme kredisi faiz oranlarının Merkez Bankası`ndan sorulmasını talep ettiklerini belirterek icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan Bilirkişi raporunda, Merkez Bankası`ndan bildirilen faiz oranlarına göre hesap yapıldığı görülmektedir. Oysa, Merkez Bankası sitesinden alınan faiz tablosu, fiilen uygulanan değil uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranlarını göstermekte olup buna göre hesap yapılması doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş; bankalardan getirtilen ve taraflarca bildirilen hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları esas alınarak hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olmalıdır.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme www.neohukuk.net kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Gebze İş Mahkemesi`nin 1997/186 E. 2001/398 K. sayılı tazminat ilamı ile davalı M... Takım Endüstrisi A.Ş. aleyhine kıdem tazminatı ve ücret alacağına hükmedildiği; kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi, ücret alacağı için ise en yüksek işletme kredisi faizi işletilmesine karar verildiği görülmüştür.

Borçlu vekili İcra Mahkemesi`ne başvurusunda; icra emrindeki faiz oranlarının fahiş olduğunu, mevduat ve işletme kredisi faiz oranlarının Merkez Bankası`ndan sorulmasını talep ettiklerini belirterek icra emrinin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan Bilirkişi raporunda, Merkez Bankası`ndan bildirilen faiz oranlarına göre hesap yapıldığı görülmektedir. Oysa, Merkez Bankası sitesinden alınan faiz tablosu, fiilen uygulanan değil uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranlarını göstermekte olup buna göre hesap yapılması doğru değildir.