ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ İSTEMİ - DAVANIN AÇILABİLMESİ İÇİN İCRA HAKİMLİĞİNCE YETKİ VERİLMESİ - HER PAYDAŞIN PAYININ AYRI AYRI GÖSTERİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6

                                      www.neohukuk.net

Tarih 08.07.2008
Esas No 2008/6202
Karar No 2008/8914


ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ İSTEMİ - DAVANIN AÇILABİLMESİ İÇİN İCRA HAKİMLİĞİNCE YETKİ VERİLMESİ - HER PAYDAŞIN PAYININ AYRI AYRI GÖSTERİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Tebligat Kanunu (7201): MADDE 21
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 121

Özet
Uyuşmazlık, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Bu davanın açılabilmesi için İcra Hakimliğince yetki verilmesi gerekirken icra Müdürlüğünden alınan yetki belgesine dayanılarak dava açılması ve karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu gibi kabul şekline göre de elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilirken hüküm fıkrasında her paydaşın payının ayrı ayrı gösterilmemesi de doğru değildir.İçerik
Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalılar Beliga ve Mustafa Özsoylu vekili tarafından temyiz edilmiş ise de mahkeme temyiz dilekçesi yasal süre geçtikten sonra verildiğinden temyiz isteminin reddine karar vermiş, ret kararı davalılar Beliga ve Mustafa Özsoylu vekili tarafından yasal yedi günlük süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalılardan Mustafa'nın müvekkiline olan borcu sebebiyle hakkında yapılan icra takibinde davalının miras bırakanı Hüseyin'in adına kayıtlı 2677 No'lu parselin ve 2678 No'lu parselde bulunan 48/338 payının borçlu mirasçının hissesi oranında haczedildiğini, davalıların kendi aralarında bu güne kadar veraseten intikal eden taşınmazları rızaen ve hukuken taksimini yapmadıklarını belirterek, davalıların elbirliği halinde maliki olduğu taşınmazların davalıların hisseleri de gösterilerek paylı mülkiyete çevrilmesini talep etmiştir. Mahkemenin davanın kabulüne dair kararı temyiz isteminde bulunan davalılar vekiline matbu kaşe üzerinde hangi nedenle muhatabın adreste bulunmadığı açıklanmadan Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre tebliğ olunmuştur. Bu durumda hükmün usulüne uygun tebliğ edildiği kabul edilemeyeceğinden ve davalılar vekilinin kendi bildirdiği öğrenme tarihi olan 25.2.2008 tarihi itibariyle 28.2.2008 günlü temyiz dilekçesi süresinde verildiğinden yerel mahkemenin temyiz isteminin reddine dair 17.3.2008 gün ve 2007/512 esas 2008/46 karar sayılı ek kararının bozularak kaldırılmasına oybirliği ile karar verilip dosyadaki bütün kağıtlar okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine ilişkindir, İcra İflas Kanunu'nun 121/1. maddesi <... başka nev'i malların satılması lazım gelirse icra müdürü satışın nasıl yapılacağını tetkik mercinden sorar> 2. fıkrası ise hükmünü taşımaktadır. Bu açıklama karşısında bu davanın açılabilmesi için İcra Hakimliğince yetki verilmesi gerekirken icra Müdürlüğünden alınan yetki belgesine dayanılarak dava açılması ve karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu gibi kabul şekline göre de elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilirken hüküm fıkrasında her paydaşın payının ayrı ayrı gösterilmemesi de doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.