KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ TÜKETİCİDEN TAHSİLİ ENERJİ NAKLİ SIRASINDA MEYDANA GELEN KAYBIN TÜKETİCİDEN TAHSİLİ TÜKETİCİNİN KULLANIMI DIŞINDAKİ ÜCRETLER TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ TALEBİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 7


Tarih 22.11.2012
Esas No 2012/6102
Karar No 2012/8281

KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ TÜKETİCİDEN TAHSİLİ ENERJİ NAKLİ SIRASINDA MEYDANA GELEN KAYBIN TÜKETİCİDEN TAHSİLİ TÜKETİCİNİN KULLANIMI DIŞINDAKİ ÜCRETLER TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ TALEBİ

Özet

Dava, tüketici sorunları hakem heyeti www.neohukuk.net kararının iptali istemine ilişkindir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının kararı yerinde görülmüştür. Tüketici Hakem Heyeti kararında belirtildiği gibi, faturada yer alan kayıp kaçak bedellerinin, kaçak elektrik kullanmayan tüketiciye yansıtılması veya dava dilekçesinde yer alan gerekçeye göre enerji nakli sırasında meydana gelen kaybın tüketiciden tahsil edilmesi açıkça hakkaniyete aykırı olup temel tüketici haklarını ihlal niteliğinde görüldüğünden, tüketicinin kullanımı dışındaki bu ücretlerin tüketiciye ödettirilmesi kabul edilemeyeceğinden davacı tarafından açılan davanın reddine karar vermek gerekir.İçerik
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: KARAR: Dava, tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece istem reddedilmiş, kararı davacı vekili temyiz etmiş, mahkemece kararın kesinlik sınırı altında kaldığı tespit edilerek temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

T.C

KOZAN

-GEREKÇELİ KARAR-

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

E : 2012/67 Esas

K : 2012/86

HAKİM : MUHARREM YILMAZ 41924

KATİP : VELİ DAĞLI 127832

DAVACI : TEDAŞ – Kozan

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : ...

DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ : 24/02/2012

KARAR TARİHİ : 06/03/2012

KARAR YAZMA TARİHİ : 06/03/2012

Mahkememizde görülmekte olan tüketicinin hakem kuruluna itirazı davasının dosya üzerinde yapılan incelenmesinde basit yargılama usulüne tabi olan bu davada HMK’nın 114.Maddesinde sayılan dava şartlarının bulunduğu, Türk Mahkemelerinin yargı yetkisinin mevcut olduğu, yargı yolunun caiz olduğu mahkememizin görevli olduğu kesin yetki kuralına uyulduğu, tarafların dava ve taraf ehliyetine sahip oldukları, davacı vekilinin dosyada vekaletnamesinin bulunduğu, davaya vekil ehliyetinin mevcut olduğu, gider avansının yatırılmış olduğu, dava açmakta hukuki yararın bulunduğu, aynı konuda açılmış derdest davasının bulunmadığı aynı konuda daha önce açılmış ve kesin hükme bağlanmış bir dosyanın bulunmadığı anlaşılmakla; HMK’nın 320.Maddesi gereğince ön inceleme dosya üzerinden yapılarak, uyuşmazlığın vekile tebliğat çıkarılması zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin olduğu görüldü. IIK’un 18/3 Maddeside dikkate alınara tahkikat duruşması açılmasına gerek olmadığına karar verilerek;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalının başvurusu üzerine Kozan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, iptal davamıza konu 14.02.2012 tarih ve 2012/30 karar numaralı kararı verdiğini, verilen kararın hukuka aykırı bir karar olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini, faturada yer alan kayıp kaçak tahakkuku, elektrik piyasası perakende satış hizmet geliri ile perakende satış enerji satış fiyatlarının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirildiğini, EPDK kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olduğunu, elektrik piyasası perakende satış hizmet geliri ile perakende enerji satış fiyatlarının düzenlenmesi hakkında tebliğ EPDK tarafından düzenlenerek resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, kayıp kaçak tahakkuku bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak faturalara yansıtıldığını bu nedenle resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca yapılan işlemlerin yasal bir işlem olduğunu, tebliği hükümleri hakkında karar vermeye görevli ve yetkili yargı mercinin idari yargı olduğunu, tüketici hakem heyeti idari yargının görev alanında olan bir konuda karar verdiğini bu nedenle öncelikle Kozan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin ve Adli Yargı Mercilerinin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan tebliğ hükmünün uygulanmasını engelleyici bir karar vermeye yetki ve görevli olmadığını, tüketici hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir.