SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI - ALACAKLININ YENİDEN HACİZ İSTEYEBİLMEK İÇİN YENİLEME TALEBİNDE BULUNMASI GEREKTİĞİ - YENİLEME İSTEMİ ÜZERİNE YENİDEN HARÇ ALINACAĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 23


Tarih 09.03.2012
Esas No 2011/4599
Karar No 2012/1838

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI - ALACAKLININ YENİDEN HACİZ İSTEYEBİLMEK İÇİN YENİLEME TALEBİNDE BULUNMASI GEREKTİĞİ - YENİLEME İSTEMİ ÜZERİNE YENİDEN HARÇ ALINACAĞI

Özet

İCRA VE İFLAS KANUNU'NUN İLGİLİ www.neohukuk.net MADDESİ UYARINCA, TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI ÜZERİNE, ALACAKLI YENİDEN HACİZ İSTEYEBİLMEK İÇİN, YENİLEME TALEBİNDE BULUNULMALIDIR. İLAMA DAYANMAYAN TAKİPLERDE YENİLEME İSTEMİ ÜZERİNE YENİDEN HARÇ ALINIR. MAHKEMECE, UYUŞMAZLIĞIN BU İLKELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI DEĞERLENDİRMEYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Şikayetçi vekili, müvekkilinin Eskişehir 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2881 sayılı dosyasındaki alacağı nedeniyle 17.05.2010 tarihinde borçlunun taşınmazlarının haczedildiğini, satış sonrası düzenlenen sıra cetvelinde dağıtıma konu bedelin tamamının şikayet olunana ait Eskişehir 2. İcra Müdürlüğü'nün 2006/10527 sayılı dosyasına ödenmesine karar verildiğini, ancak satış tarihi itibariyle şikayet olunanın haciz ve takibinin düştüğünü ve takibini yenilemeksizin sadece haciz yenilemesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, şikayet olunanın 2006/10527 sayılı takip dosyasının sıra cetvelinden çıkartılarak satış bedelinin müvekkilinin dosyasına aktarılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet olunan vekili, takip talebinin yenilenmesine gerek olmaksızın haczin yenilenmesinin istenebileceğini savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

İcra mahkemesince, İİK.nun 106. ve 110. maddeleri gereğince süresinde satış istenmediğinden şikayet olunanın taşınmazlar üzerine koyduğu hacizler kalkmış ise de, aynı yasanın 78/son maddesi uyarınca taşınmazların yeniden haczi için takibin yenilenmesine ve yenileme harcına gerek olmadığı, şikayet olunanın takibi yenilemeksizin bedeli paylaşıma konu taşınmazın haczedilmesinin geçerli olduğu, yenilenen haczin şikayetçinin haczinden önce olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.