YEMEK DAĞITIM İHALESİNİN ALINIP HİZMET VERİLMESİ - ŞİRKETİN TEMİNAT TUTARI YATIRMA VE GERİ ALMA KONUSUNDA KISMEN AHZU KABZ YETKİSİ VERDİĞİ- ALACAK DAVASI - DAVALININ DAVACIYA OLAN BORCUNU SÖNDÜRMEK GAYESİ İYİNİYETLE ÖDEME YAPTIĞININ KABULÜ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 08.03.2012
Esas No 2012/989
Karar No 2012/5800

YEMEK DAĞITIM İHALESİNİN ALINIP HİZMET VERİLMESİ - ŞİRKETİN TEMİNAT TUTARI YATIRMA VE GERİ ALMA KONUSUNDA KISMEN AHZU KABZ YETKİSİ VERDİĞİ- ALACAK DAVASI - DAVALININ DAVACIYA OLAN BORCUNU SÖNDÜRMEK GAYESİ İYİNİYETLE ÖDEME YAPTIĞININ KABULÜ GEREĞİ

Özet

DAVACI ŞİRKET İHALEYE KONU İŞLEMLERİN www.neohukuk.net YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK VEKALETNAME İLE BU İHALE İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEYE YETKİ VERMİŞ VE TEMİNAT TUTARI YATIRMA VE GERİ ALMA KONUSUNDA DA KISMEN AHZU KABZ YETKİSİ VERDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR. ESASEN TACİR OLAN DAVACI, VEKİLİN HAKEDİŞ BEDELLERİNİ TAHSİLE YETKİSİ OLMADIĞI HALDE, HAKEDİŞ BEDELLERİNİN BU KİŞİ TARAFINDAN UZUNCA SAYILABİLECEK BİR SÜRE ÇEKİLMESİNE SESSİZ KALARAK ZIMNEN MUVAFAKAT ETTİĞİ VE DAVALININ DAVACIYA OLAN BORCUNU SÖNDÜRMEK GAYESİ İYİNİYETLE ÖDEME YAPTIĞININ KABULÜ GEREKİR. NİTEKİM MAHKEMECE DE TEMİNAT KONUSUNDA VEKİLİN YETKİLİ OLDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR. AÇIKLANAN GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen reddine kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalıya bağlı okulların yemek dağıtım ihalesini alıp hizmet verdiği halde, hakedişlerinin kendisi yerine tahsil yetkisi olmayan Ö. D. adlı kişiye ödendiğini, teminat mektuplarının da bu kişiye verildiğini bildirerek teminat mektubu tutarı ile hakediş ödemelerinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 69.682,05 TL. nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıya bağlı okulların yemek dağıtım ihalesini alıp hizmet verdiği halde, hakedişlerinin kendisi yerine tahsil yetkisi olmayan Ö. D. adlı kişiye ödendiğini, teminat mektuplarının da bu kişiye verildiğini bildirerek teminat mektubu tutarı ile hakediş ödemelerinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davacı adına işlemlerin dava dışı vekili Ö. eliyle yürütüldüğünü, kendilerinin de banka aracılığı ile bu kişiye ödeme yaptıklarını, teminat mektubunu da bu kişiye verdiklerini, bu kadar süre sonra davacının vekili olmadığı iddiasının iyiniyetli olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir. Dosyanın incelenmesinde; davacının davalıya bağlı okullarda yemek dağıtım ihalesini kazanıp işe başladığı, bu ihaleye konu işlemler için, Adana 9. Noterliğinin 11.11.2008 tarihli ve 25296 tarihli vekaletnamesi ile dava dışı Ö. D.'yi davacı adına ihalelere girmeye, teminat yatırmaya, geri almaya, ihaleyi aldıkları takdirde sözleşme yapmaya, işin yürütülmesi ile ilgili teknik ve idari işlemleri yapmaya yetki verildiği, ancak teminat alıp verme dışında başkaca ahzu kabz yetkisi verilmediği, vekilin bu vekaletname ile davacı adına işlemler yürüttüğü, 07.10.2008-15.6.2009 dönemi hakedişlerini bu vekaletnameye dayanarak davacı şirket adına şerhi ile tahsil ettiği, teminat mektubunu da teslim alıp davacı şirket adına davalıyı ibra ettiğine ilişkin belge verildiği dosya kapsamından