İCRA MAHKEMESİNCE TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ - TAKİBİN DEVAMININ KOŞULLARI - İCRA MAHKEMESİNCE YENİDEN TAKİBİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARIN VERİLMESİ GEREĞİ ŞİKAYET DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

                                       www.neohukuk.net
Tarih 29.03.2006
Esas No 2006/12-31
Karar No 2006/112

ŞİKAYET DAVASI - İCRA MAHKEMESİNCE TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ - TAKİBİN DEVAMININ KOŞULLARI - İCRA MAHKEMESİNCE YENİDEN TAKİBİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARIN VERİLMESİ GEREĞİ

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 101\MADDE 112

Özet
İcra mahkemesince takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi duran takibin devamı ancak icra mahkemesince yeniden takibin devamına ilişkin kararın verilmesine bağlıdır. Bu nedenle mahkemece şikayet konusu dosya içerikleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki <Şikayet> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.12.2004 gün ve 2004/518 E- 818 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 22.07.2005 gün ve 2005/11890-16347 sayılı ilamıyla;

(...Müştekiler vekilinin icra mahkemesine başvuru nedeni icra mahkemesince (HUMK'nun 101 ve müteakip maddeleri kapsamında olmayan) İİK hükümlerine göre şikayetin sonucuna kadar takibin durdurulmasına ilişkin verilen karar icra mahkemesince kaldırılmadığı halde iflas masası memurlarının 11.06.2004 tarihli müracaat üzerine, mahkemece HUMK. un 112. maddesi gerekçe gösterilerek tedbirin devamına karar verilmediği için kendiliğinden kalktığından söz edilerek verilen karar üzerine icra müdürlüğünce yapılan işlemlerin iptalini içermektedir. Öncelikle belirtelim ki, İİK hükümlerine göre icra mahkemesince takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi HUMK. un 101 ve müteakip maddeler kapsamında kalmadığından duran takibin devamı ancak icra mahkemesince yeniden takibin devamına ilişkin kararın verilmesine bağlıdır. Bu nedenle mahkemece şikayet konusu dosya içerikleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken somut olayla örtüşmeyen gerekçelerle şikayetin reddine ve tedbirin kaldırılması şeklinde sonuca gidilmesi doğru olmadığından mahkeme kararının bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla müştekiler vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle şikayetin reddine, tedbirin kaldırılmasına karar verilmesine, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 29.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.