HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ BORÇLUNUN HACZE MUVAFAKATI EMEKLİ MAAŞININ HACZİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 02.11.2011
Esas No 2011/6170
Karar No 2011/21213

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ BORÇLUNUN HACZE MUVAFAKATI EMEKLİ MAAŞININ HACZİ

Özet

Takibin kesinleşmiş olması şartıyla, borçlunun www.neohukuk.net 5510 sayılı Yasa`ya göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat etmesinden sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi geçerlidir.İçerik

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Yasa`nın 56. maddesi ile değişik 5510 sayılı Yasa`nın 93. maddesi "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

5510 sayılı Yasa`nın 93. maddesinde değişiklik getiren 5838 sayılı Yasa`nın 32/2-b maddesi gereği, "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir." Bu yasa İİK`nın 83/a maddesine göre daha özel düzenleme içerdiğinden takibin kesinleşmiş olması şartıyla artık borçlunun 5510 sayılı Yasa`nın 93. maddesi kapsamındaki gelir aylık ve ödeneklere ilişkin hacze muvafakati geçerli olacaktır.

Somut olayda borçlu tarafından bu kanuna göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edildikten sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi, anılan yasa hükmü karşısında geçerlidir. Bu düzenleme usule değil, esasa ilişkin olup, İİK`nın 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir. O halde yukarıdaki yasal düzenlemeye göre şikayetin reddi gerekirken aksi gerekçe ile kabulü isabetsizdir.