İHALE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH DAVASI SATIŞ KARARINDA GÖSTERİLEN TARİH VE SAAT KARARIN YAZILDIĞI TARİH
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 28.06.2012
Esas No 2012/7941
Karar No 2012/23024

İHALE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH DAVASI SATIŞ KARARINDA GÖSTERİLEN TARİH VE SAAT KARARIN YAZILDIĞI TARİH

Özet

Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Dava konusu ihalede taşınmazın 1.artırma sonucunda alacağa mahsuben alacaklıya ihale olunduğu görülmektedir. Bu ihaleye dair 1.artırma tutanağında artırmanın yapıldığı yerin gösterilmediği ve ihale başlangıç ve bitiş saatinin satış kararında belirtilen saate göre yapılmadığı görülmektedir. Bu durum satış kararı yönetmeliğin taşınmaz mal satışını düzenleyen maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Mahkemece, şikayetin kabulüne karar vermesi gerekir.Ayrıca, mahkeme hükmünde gerekçeli kararın yazıldığı tarihin yer alması zorunlu olup, buna aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası www.neohukuk.netyazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

İ.İ.K.nun 126. maddesinde taşınmaz ihalelerinde artırma ilanın ne şekilde yapacağı düzenlenmiştir. Anılan maddenin son fıkrasıyla taşınmaz ihalelerinde uygulanması zorunlu olan 114. maddesine göre satış açık artırmayla yapılır. Birinci ve 2. artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir. İlanın şekli arttırma tarzı, yer ve günü ve gazeteyle yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce alakadarların menfaatlerine en uygun olanı dikkate alınarak tayin edilir. Bu kurallar, ihalenin düzenli yapılmasını ve alacaklıların katılacağı saatin önceden tespit edilmesini ve satışın tarafların menfaatine uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yöneliktir.