İLAMLI İCRADA ŞİKAYET BORCUN ÖDENMESİ İCRA TEHDİDİ ALTINDA BORÇ ÖDEMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 17.05.2012
Esas No 2012/12430
Karar No 2012/17574

İLAMLI İCRADA ŞİKAYET BORCUN ÖDENMESİ İCRA TEHDİDİ ALTINDA BORÇ ÖDEMESİ

Özet

Şikayetçinin başvurusu, ilama aykırı olarak takip yapıldığı ve icra emri gönderildiği nedenine dayalı olup, ilama aykırılık süresiz şikayete tabidir. Borçlu isteminden açıkça feragat etmediği sürece, borcun ödenmesi ya da takip dosyasının infaz edilmiş olması şikayetin incelenmesine engel değildir. Kaldı ki, borçlu, ödemeyi icra tehdidi altında yaptığını, bunun borcun kabulü anlamına gelmediğini belirtmiş ve duruşmada da aynı yönde beyanda bulunarak şikayetinin devam ettiğini bildirmiştir. Borçlunun şikayeti incelenerek karar verilmesi gerekirİçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden www.neohukuk.netdaireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklılar tarafından Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.11.2010 tarih ve 2009/422 E.-2010/503 K. sayılı kararına istinaden 17.08.2011 tarihinde ilamlı icra takibine geçilmiş olup, icra emri 06.09.2011 tarihinde itiraz eden borçlu belediye vekiline tebliğ edilmiştir. Borçlu ilama aykırılık nedeniyle icra mahkemesine başvurmuş ise de; mahkemece, borcun takip dosyasına tamamen yatırılmış olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm tesis edildiği görülmektedir.

Hemen belirtmek gerekir ki; şikayetçinin başvurusu, ilama aykırı olarak takip yapıldığı ve icra emri gönderildiği nedenine dayalı olup, ilama aykırılık süresiz şikayete tabidir. Borçlu isteminden açıkça feragat etmediği sürece, borcun ödenmesi ya da takip dosyasının infaz edilmiş olması şikayetin incelenmesine engel değildir. Kaldı ki, borçlu, ödemeyi icra tehdidi altında yaptığını, bunun borcun kabulü anlamına gelmediğini belirtmiş ve duruşmada da aynı yönde beyanda bulunarak şikayetinin devam ettiğini bildirmiştir.