ALONJ ÜZERİNE YAPILAN İBRAZIN GEÇERLİ OLMASI SENEDİN ARKA YÜZÜNE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN YER KALMAMASI İBRAZ KAŞESİNİN ALONJ ÜZERİNE BASILMASI ÇEKE DAYALI TAKİBE İTİRAZ ÇEKİN KAMBİYO VASFI ALONJ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 04.07.2012
Esas No 2012/6417
Karar No 2012/23441

ALONJ ÜZERİNE YAPILAN İBRAZIN GEÇERLİ OLMASI SENEDİN ARKA YÜZÜNE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN YER KALMAMASI İBRAZ KAŞESİNİN ALONJ ÜZERİNE BASILMASI ÇEKE DAYALI TAKİBE İTİRAZ ÇEKİN KAMBİYO VASFI ALONJ

Özet

Dava, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte itiraza ilişkindir. Kambiyo senetlerinin arka yüzüne yapılacak işlemler için yer kalmadığı zaman, senede uzunlamasına eklenen alonj üzerinde yapılacak her türlü işlem senedin arkasına yazılmış sayılmaktadır.Türk Ticaret Kanunu`nda ne de Çek Kanunu`nda ibrazın alonj üzerine yapılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından alonj üzerine yapılan ibraz geçerlidir. Takip konusu çekte ibraz kaşesinin çekin ön veya arka yüzüne yapılması gerektiği halde alonj üzerine basıldığı, bu sebeple çekin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle iptali hatalıdır.  İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının w müddeti www.neohukuk.net  içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İshak Kılavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :  

KARAR : 27.2.2008 keşide tarihli çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte itiraz eden borçlular vekili, çekin çalındığını, İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesi`nce çekin iptal edildiğini, keşidecinin çek bedelini lehtara ödediğini, çekte keşide tarihinde tahrifat yapıldığını ileri sürerek takibin iptalini istemiş, mahkemece takip konusu çekte ibraz kaşesinin çekin ön veya arka yüzüne yapılması gerektiği halde alonj üzerine basıldığı, bu sebeple çekin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.