İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI İHTİYATİ HACZE İTİRAZ İSTİHKAK İDDİASI SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 14.03.2011
Esas No 2011/824
Karar No 2011/3387

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI İHTİYATİ HACZE İTİRAZ İSTİHKAK İDDİASI SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET

Özet

Alacaklı Banka vekili tarafından, borçlu Ltd. Şti hakkında ihtiyati haciz kararı alınmış ve aynı tarihte adı geçen borçlular için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçilmiştir. Takipte taraf olmayan 3. kişi icra mahkemesine sunduğu dilekçede, sadece borçlu ile isim ve soyisim benzerliği nedeni ile kendisine ait gayrimenkulün tapu kaydına haciz konduğundan bahisle haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemektedir. 3. kişinin bu talebi ihtiyati hacze itiraz niteliğinde değildir. Başvurusu, icra müdürünün ihtiyati haczin infazı ile ilgili işlemi hakkındaki şikayetten ibaret olup, şikayeti inceleme görevi icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine aittir. Bu şikayet süreye de www.neohukuk.net  tabi değildir.

İstihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan, şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Halk Bankası vekili tarafından, borçlu H. Y. ve … Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti hakkında Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.3.2008 tarih ve 2008/39 D. İş, sayılı ihtiyati haciz kararı alınmış ve aynı tarihte adı geçen borçlular için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçilmiştir.

İhtiyati haciz kararının 18.3.2008 tarihinde uygulandığı ve Manisa 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 28.3.2008 tarih ve 4021 yev, numaralı işlemi ile 258 Ada 9 Parsel sayılı gayrimenkulün tapu kaydına ihtiyati haciz şerhi konulduğu görülmektedir.