FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ APARTMAN YÖNETİMİ İTİRAZIN İPTALİ YETKİLİ MAHKEME TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREV

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 06.07.2011
Esas No 2011/3047
Karar No 2011/10232

FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ APARTMAN YÖNETİMİ İTİRAZIN İPTALİ YETKİLİ MAHKEME TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREV

Özet

www.neohukuk.net Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.4077 Sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunu uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Asıl ve birleşen dosyalara konu davacı şirketler tarafından davalı apartmanın kalorifer yakıtı ihtiyacı için davalıya teslim edilen yakıt bedelinin tahsiline ilişkin satış sözleşmesinden kaynaklanmakta olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı Y… Ltd. Şti. Vekili, davalı apartman yönetimine teslim edilen akaryakıt karşılığı düzenlenen 18.2.2006 tarihli 20.136 TL bedelli faturanın ödenmeyen 6.217 TL kısmı için davalı hakkında icra takibi yapıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu, haksız itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Birleşen dava ile davacı E… Ltd. Şti. Vekili davalı apartman yönetimine teslim edilen akaryakıt karşılığı düzenlenen 4 adet fatura bedeli toplamı olan 23.282,20 TL bedelin ödenmediğini, tahsili için icra takibi yapıldığını, davalının 9.500 TL kısmı kabul ederek 13.782 TL kısma itiraz etmesi sebebiyle bu kısım yönünden takibin durduğunu belirterek haksız itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Asıl ve birleşen dosya davalıları davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiş, hüküm asıl ve birleşen davacılar tarafından temyiz edilmiştir.