VEKALET ÜCRETİ KISMİ KABUL MÜDDEABİHİN DEĞERİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 7


Tarih 08.06.2010
Esas No 2010/1396
Karar No 2010/3559

VEKALET ÜCRETİ KISMİ KABUL MÜDDEABİHİN DEĞERİ

Özet

Dava, haksız fiilden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı tarafın hükmedilen vekalet ücretine, davalı tarafın kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece davanın kısmen kabul üne karar verilmiş ise de, kurulan hüküm davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir. HUMK 417. maddesi hükmüne göre, kanunda belirtilen ayrık haller dışında kural olarak, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmesi halinde yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin, müddeabihin (dava edilenin) değerine ve davada haklılık oranına göre taraflar arasında paylaştırılması gerekir.İçerik

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda www.neohukuk.net    verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı K. Kardeşler Petrol Oto İnş. Gıda Kuyum.San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dava, haksız fiilden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliğine ve özellikle iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden bilgilerine başvurulan ve hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunun niteliği, içeriği ve dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davacı ve davalı tarafın yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının REDDİNE,
2-Davacı tarafın hükmedilen vekalet ücretine, davalı tarafın kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece davanın kısmen kabul üne karar verilmiş ise de, kurulan hüküm davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.