TEDBİR NAFAKASINA AİT VEKALET ÜCRETİ AYRI YAŞAMA HAKKINA DAYALI OLARAK TEDBİR NAFAKASI EŞLERİN BİRLİKTE YAŞARKEN SÜRDÜRDÜKLERİ HAYAT SEVİYESİ HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 12.07.2010
Esas No 2010/8569
Karar No 2010/12616

TEDBİR NAFAKASINA AİT VEKALET ÜCRETİ AYRI YAŞAMA HAKKINA DAYALI OLARAK TEDBİR NAFAKASI EŞLERİN BİRLİKTE YAŞARKEN SÜRDÜRDÜKLERİ HAYAT SEVİYESİ HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA

Özet

Davacı kadın ayrı yaşama hakkına dayalı olarak tedbir nafakası istemektedir. Davacı kadınının geliri bulunması, emekli olması, gelirlerinin davalıyla denk olması, hatta davalının gelirinden daha fazla olsa bile, davalı kocayı ortak giderlere katılma yükümlüğünden büsbütün kurtarmaz, sadece nafaka miktarının takdirinde etkili olabilir. Hakim, eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğini gözetmelidir. Hakkaniyete uygun bir miktarda nafakaya hükmetmek gerekir.
Kabule göre de; nafaka davalarının kısmen reddi halinde vekalet ücretine hükmedilemez. Ancak, tümden reddi halinde maktu vekalet ücretine hükmedilmelidir.İçerik

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının www.neohukuk.net  yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde; tarafların on yıldır evli oldukları, davalı kocanın müşterek çocuğun ölümü sonrasında dışa dönük hayat yaşamaya başladığı ve boşanma davası açtığı davanın retle sonuçlanmasına rağmen ayrı yaşamın devam ettiği ileri sürülerek, işi ve geliri bulunmayan davacı lehine tedbir nafakasına hükmedilmesi istenilmiştir.
Mahkemece; davacının tekstil işinde aylık 680 TL maaşla çalıştığı, davalının ise polis memuru olup başkaca geliri bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
TMK'nun 186/3. maddesinde; eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar, hükmü yer almıştır.
Aynı Yasanın 197. maddesinde de; ayrı yaşamada haklı olan eşin diğer eşten tedbir nafakası isteyebileceği düzenlenmiştir.
Somut olayda; davacı ( kadın ) ayrı yaşama hakkına dayalı olarak tedbir nafakası istemektedir. Tedbir nafakasının niteliği ve yasal düzenleme gereği, davalı ( koca ), birliğin giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Zira evlilik birliğinin korunması ve devamını sağlamak için eşlerin asgari ölçüde uyması gereken bazı yükümlülükler ve karşılamaları gerekli bazı ortak giderler mevcuttur. Bu giderlere örnek olarak, kira parası, yakıt parası, elektrik, telefon ve su parası gibi giderler gösterilebilir. Giderlere katılmada ise ölçü eşlerin "güçleri" esas alınmalıdır. Davacı ( kadın )nın geliri bulunması, emekli olması,