4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı TKHK.nun 6/A maddesinde, taksitli satışlarda kıymetli evrak niteliğinde düzenlenecek senetlerin, herbir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenleneceği, aksi halde kambi

T.C.
 YARGITAY
 13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/10661
KARAR NO : 2010/12866 Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 27/01/2009
NUMARASI : 2008/7-2009/7
DAVACI : Ferde Cemiloğlu Çilalioğlu vekili avukat Aydın Erdoğan
DAVALI : 1-Serdar Çakmak Kaya vekili avukat Pınar Azgın, 2-ESK İnş. Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti, 3-Eyüp Sultan Kozoğlu


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat Aydın Erdoğan gelmiş, davalılar tarafından gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ESK Limited Şirketinden satın aldığı dairenin tapusunun verilmediğini ve satım bedeline karşılık verilen senetlerin şirket yetkilisi olan diğer davalı Eyüp Kozoğlu tarafından, diğer davalı Serdar Çakmakkaya'ya ciro edildiğini ileri sürerek, toplam 38.400 YTL.lik senetler nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ve ödenen 22.700 YTL.nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Serdar Çakmakkaya davanın reddini savunmuş, diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir. Mahkemece, 22.700 TL.nin davalı ESK Limited şirketinden tahsiline, bu miktar için diğer iki davalı hakkında açılan davanın reddine, bedelsiz kalan 29 adet bononun iptaline, üç davalıya da borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2010/10661-12866
2-Davacının, davalı ESK Limited şirketinden satın aldığı dairenin tapusu verilmemiş ve davacının verdiği senetler şirket yetkilisi olan davalı Eyüp Kozoğlu tarafından diğer davalı Serdar Çakmakkaya'ya ciro edilmiş olup, davacının toplam 22.700 YTL.lik senet bedellerini davalı Serdar'a ödediği, dosyadaki delillerden anlaşılmıştır. Davacı, henüz ödenmemiş senetler nedeniyle davalılara borçlu olmadığının tespiti ile ödenen 22.700 TL.nin tahsili talepli bu davayı açmıştır. 4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı TKHK.nun 6/A maddesinde, taksitli satışlarda kıymetli evrak niteliğinde düzenlenecek senetlerin, herbir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenleneceği, aksi halde kambiyo senedinin geçersiz olacağı belirtilmiştir. Eldeki davada her taksit için ayrı ayrı düzenlenen bonolarda alacaklı olarak "ESK Limited Şirketine veyahut emrühavalesine" ibaresi bulunduğundan, bu senetler sadece nama yazılı değildir; bu nedenle de geçersizdir. Şu halde davacı tarafından ödenen 22.700 TL.nin sadece ESK Limited Şirketinden değil, ödemenin yapıldığı davalı Serdar Çakmakkaya'dan da tahsiline karar verilmesi gerekirken, Mahkemece sadece davalı ESK Limited Şirketinden tahsiline karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, 750,00 TL duruşma avukatlık parasının davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, 11.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan       Üye         Üye           Üye       Üye
A.Alkan     F.E.Kabasakal  H.Kara      N.Şatır      M.Duman