ALACAK - MÜCBİR SEBEPTEN DOLAYI DAVALIYA DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLDİRİR DAVETİYE TEBLİĞ EDİLMEDEN VE DAVALIYA SAVUNMA HAKKI KULLANDIRILMADAN HÜKÜM KURULMUŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 11.04.2012
Esas No 2012/6566
Karar No 2012/9908

ALACAK - MÜCBİR SEBEPTEN DOLAYI DAVALIYA DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLDİRİR DAVETİYE TEBLİĞ EDİLMEDEN VE DAVALIYA SAVUNMA HAKKI KULLANDIRILMADAN HÜKÜM KURULMUŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ

Özet

MÜCBİR SEBEPTEN DOLAYI YAPILAMAYANwww.neohukuk.net CELSEDE TUTULAN TUTANAK SONUCU YENİ DURUŞMA GÜNÜNÜN TARAFLARA BİLDİRİLECEĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN, YİNE MÜCBİR SEBEPTEN DOLAYI DAVALIYA DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLDİRİR DAVETİYE TEBLİĞ EDİLMEDEN, DAVALIYA SAVUNMA HAKKI KULLANDIRILMADAN HUMK.73. MADDESİNE AYKIRI OLARAK HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

DAVA VE KARAR: Dava dilekçesinde 6.204,62 TL. alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında davalıya ödenen bakım ücretinin, 13.08.2009 - 30.07.2010 tarihleri arasında fazla ödenmesi nedeniyle, yapılan toplam 6.204,62 TL. fazla ödemenin davalıdan tahsili talep ve dava edilmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.