ŞİKAYET - TAKİP HUKUKU AÇISINDAN TAKİBİ ENGELLEYEN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI - HACZE YÖNELİK BİR ŞİKAYET BULUNMADIĞINDAN İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - ALACAKLININ KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 09.04.2012
Esas No 2012/4237
Karar No 2012/11607

ŞİKAYET - TAKİP HUKUKU AÇISINDAN TAKİBİ ENGELLEYEN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI - HACZE YÖNELİK BİR ŞİKAYET BULUNMADIĞINDAN İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - ALACAKLININ KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREKTİĞİ

Özet

BORÇLUNUN, KANUN MADDESİNİ GEREKÇE GÖSTEREREK İCRA MAHKEMESİ NEZDİNDE YAPTIĞI ŞİKAYET KABUL EDİLMİŞ İSE DE, ANILAN MADDEDE, TAKİP HUKUKU AÇISINDAN TAKİBİ ENGELLEYEN BİR HÜKÜM BULUNMAYIP, BU MADDE SADECE KURUMUN MALLARININ, HAK VE ALACAKLARININ HACZİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA İLİŞKİNDİR. AKSİNİN DÜŞÜNÜLMESİ, ANILAN KURUMDAN HİÇBİR HAK SAHİBİNİN HAKKINI ALAMAYACAĞI GİBİ AĞIR BİR SONUÇ DOĞURACAĞINDAN MAHKEMECE, HACZE YÖNELİK BİR ŞİKAYET BULUNMADIĞINDAN İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, KABULÜ İSABETSİZ OLUP, MAHKEME KARARININ BOZULMASI GEREKİRKEN DAİREMİZCE SEHVEN ONANDIĞI ANLAŞILMAKTA ALACAKLININ KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREKMİŞTİR.İçerik

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkemewww.neohukuk.net  kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Kişi ve kurumlar hakkında takip yapma hakkının varlığı ile yapılan takip sonucunda haczin uygulanıp uygulanamayacağı farklı iki konudur. Örneğin; İİK. nun 82/1 Maddesi gereğince devlet malı haczedilemez ise de İcra ve İflas Kanununda, devlet aleyhine takip yapılmasını yasaklayan herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Alacaklının 17.05.2006 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanmasına ilişkin iş mahkemesince verilen ilama dayalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhine ilamsız icra takibine geçtiği anlaşılmaktadır.