TAKİBE İTİRAZ DAVASI - ÇEK TAZMİNATINDAN MUHATAP BANKA NEZDİNDE ÇEKİN KARŞILIĞINI BULUNDURMAYAN KEŞİDECİNİN SORUMLU OLDUĞU - ÇEK TAZMİNATINDAN CİRANTANIN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12

Tarih 10.05.2007
Esas No 2007/7087
Karar No 2007/9548
 
TAKİBE İTİRAZ DAVASI - ÇEK TAZMİNATINDAN MUHATAP BANKA NEZDİNDE ÇEKİN KARŞILIĞINI BULUNDURMAYAN KEŞİDECİNİN SORUMLU OLDUĞU - ÇEK TAZMİNATINDAN CİRANTANIN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI
 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 695
 
Özet
 

Çek tazminatından muhatap banka nezdinde çekin karşılığını bulundurmayan keşideci sorumludur. Bu nedenle cirantanın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı halde çek tazminatı ile sorumlu tutulması yerinde değildir.


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: TTK. nun 695/son maddesi uyarınca %5 oranında çek tazminatından muhatap banka nezdinde çekin karşılığını bulundurmayan keşideci sorumludur. Bu nedenle cirantanın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı halde çek tazminatı ile sorumlu tutulması yerinde değildir.

O halde mahkemece borçlunun itirazının kabul edilmesi gerekirken takibin kesinleşmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.