EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ FARKIN ÖDENMESİ İSTEMİ - DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10


Tarih 18.01.2011
Esas No 2010/13093
Karar No 2011/192

- EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ FARKIN ÖDENMESİ İSTEMİ - DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMASI

Özet

KANUNEN AÇIKÇA BELLİ OLAN HALLERDEN MAADASINDA MASARİFİ MUHAKEMENİN ALEYHİNDE HÜKÜM VERİLEN TARAFTAN İSTİFA OLUNMASINA KARAR VERİLİR. DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ YASAL BİR ZORUNLULUKTUR.İçerik

Dava: Dava, farklı yaşlılık aylığı alınmasına neden olan www.neohukuk.net  mevzuatın, eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yoluyla iptali sağlanarak, iptal sonrasında tahsis tarihinden itibaren geçen süre için gelişme oranlarının yaşlılık aylığına yansıtılması ve fark emekli aylıklarının ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi E. T. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan soma işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektiriri sebeplere ve özellikle; bir davanın dinlenebilmesi için gerekli şartlar arasında, davacının o davayı açmakta hukuki yararının bulunması, başka bir deyişle hukuki korunma ihtiyacının varlığının gerekli olmasına; salt ekonomik gerekçeler ileri sürülerek, yasal düzenlemelerin iptali ye buradan çıkacak sonuca göre aylıkların yükseltilmesi istemiyle açılan davada, yargı önünde dava yoluyla korunması gereken bir hukuki yararın bulunmadığı; farklı dönemlerde aylığa hak kazananlar arasındaki farklılıkların, yasa koyucu tarafından oluşturulacak düzenlemelerle giderilmesinin mümkün olduğuna ilişkin mahkeme yaklaşımında usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Ancak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 417. maddesindeki, Kanunen musarrah olan hallerden maadasında masarifi muhakemenin aleyhinde hüküm verilen taraftan istifa olunmasına karar verilir. Düzenleme karşısında; yasanın öngördüğü ayrık durumlar kapsamında yer almayan karar nedeniyle, Hukuk Genel Kurulu'nun 28.05.2008 günlü 2008/10-370 Esas, 2008/410 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 417/1. maddesi, uyarınca davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu, yönü gözetilmeksizin; her ne kadar davacı tarafından açılan dava reddolunmuş ise de; ne var ki davacının; iş bu davayı özellikle görsel ve işitsel basında yer alan, bazı haberler ve bu haberlere karşı kurum veya ilgili bakanlığın gerekli bilgilendirmeyi yapmaması sebebi ile ve ücret farkı alacağı doğacağı zannı ile yanılgı sonucu açtığı; zaten de emekli maaşı ile geçimini sağlayan ve cüzi bir artışa dahi ihtiyacı olması sebebi ile açmış olduğu davada, yargılama gideri yükünü karşılayan davacının, ayrıca vekalet ücreti yükü altına girmesinin hakkaniyete uygun bulunmadığı, kurumun iş bu davayı kadrolu vekili ile takip etmiş olup ayrı bir vekalet ücreti yükü altına girmediği, bu durumda davacı aleyhine vekalet ücretine hükmetmenin dengeli bir hakkaniyet anlayışına uymayacağı vicdani kanaatine varılarak davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığı gerekçesinden hareketle hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.