TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVALARIN BİRBİRİNİ TAMAMLADIĞI - TEK BİR HARÇLA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ- DAVALARIN AYNI HUKUKİ NEDENLE AYNI TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇILDIĞI - İKİNCİ DAVANIN ASIL DAVADA SEHVEN YER VERİLMEYEN TESCİL İSTEMİNİ İÇERDİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 1


Tarih 16.02.2011
Esas No 2011/447
Karar No 2011/1612

- TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVALARIN BİRBİRİNİ TAMAMLADIĞI - TEK BİR HARÇLA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ- DAVALARIN AYNI HUKUKİ NEDENLE AYNI TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇILDIĞI - İKİNCİ DAVANIN ASIL DAVADA SEHVEN YER VERİLMEYEN TESCİL İSTEMİNİ İÇERDİĞİ

Özet

BİRLEŞTİRİLEN DAVANIN AYNI HUKUKİ NEDENLE AYNI TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇILDIĞI VE ASIL DAVADAKİ TAPU İPTALİ İSTEĞİ YANINDA SEHVEN YER VERİLMEYEN TESCİL İSTEĞİNE YÖNELİK OLDUĞU, HER İKİ DAVANIN BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN NİTELİK TAŞIDIKLARI, BAZI ÖZEL DURUMLAR DIŞINDA TESCİL İSTEĞİ OLMAKSIZIN TAPU İPTALİ DAVASININ DİNLENEMEYECEĞİ GİBİ HUSUSLAR GÖZETİLEREK TEK DAVA GİBİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada; www.neohukuk.net

Davacılar, ortak miras bırakanları M.'in 1 parsel sayılı taşınmazdaki 1/2 payını mirastan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak davalıya temlik ettiğini; 17 ve 18 parsel sayılı taşınmazların da, bedelleri muris tarafından ödendiği halde davalı adına tescil edildiğini ileri sürerek, 1 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payının tapusunun iptali ile muris adına tescilini, 17 ve 18 parseller yönünden ise bedel ödenmesini istemişlerdir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

İddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak verilen karar, Dairece; 1 sayılı parselin muvazaalı biçimde devredildiğinin belirlendiği, ancak öncelikle taraf teşkilinin sağlanması gereğine işaret edilerek bozulmuş; mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle tamamlanan soruşturma sonunda, 1 sayılı parsel hakkındaki davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi M. A.'in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Asıl ve birleştirilerek görülen dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.