İTİRAZIN İPTALİ DAVASI- TEMİNAT MEKTUBUNUN VE ÇEKİN GARANTİ TUTARLARI BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ İSTEMİ - TAKDİR OLUNACAK VEKALET ÜCRETİ VE HARCIN MAKTU OLMASI GEREĞİ - HARCIN NİSPİ ESASLARA GÖRE HESAPLANMASININ İSABETSİZLİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19


Tarih 23.02.2011
Esas No 2010/6871
Karar No 2011/2330

- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI- TEMİNAT MEKTUBUNUN VE ÇEKİN GARANTİ TUTARLARI BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ İSTEMİ - TAKDİR OLUNACAK VEKALET ÜCRETİ VE HARCIN MAKTU OLMASI GEREĞİ - HARCIN NİSPİ ESASLARA GÖRE HESAPLANMASININ İSABETSİZLİĞİ

Özet

DAVA TEMİNAT MEKTUBUNUN VE 106 ADET ÇEKİN GARANTİ TUTARLARININ BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİNE İLİŞKİN OLUP BU TÜR DAVALARDA TAKDİR OLUNACAK VEKALET ÜCRETİ VE HARCIN MAKTU OLMASI GEREKİRKEN VEKALET ÜCRETİ VE HARCIN NİSPİ ESASLARA GÖRE HESAPLANMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİRİçerik

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının www.neohukuk.net yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili banka ile M. Kahramanmaraş Modern İplik ve Dokuma San. A.Ş. arasında yapılan kredi sözleşmelerini diğer davalıların müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzaladıklarını, teminat mektupları bedelinin ve borçlu şirket tarafından iade edilmeyen 106 adet çekin garanti tutarları toplamının nakdi teminat olarak depo edilmesi için yapılan icra takibinin davalıların haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, % 40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacı bankanın nakdi alacağının bulunmadığını, teminat mektupları ve 106 adet çekin garanti tutarı için risk gerçekleşmeden ve ödeme yapılmadan müvekkillerinden bedellerinin nakdi teminat olarak depo edilmesinin istenemeyeceğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece 10.11.2009 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda davacı ile davalı M. A.Ş. arasında 3 adet genel kredi sözleşmesi ve teminat sözleşmesi bulunduğu, diğer davalıların sözleşmeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzaladıkları, davalıların kat ihtarının gönderilmesiyle 28.01.2009 tarihinde temerrüde düştükleri davalılardan Z. D., M. D. dışındaki davalıların 14.535.00.-TL.'lik teminat mektubu bedelinden ve çek yaprakları ile ilgili olarak 46.110.00.-TL.nin depo edilmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne,