KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ- ORMAN YÖNETİMİNİN YERLERİ HAZİNEDEN İDARİ YOLLA ORMAN OLARAK TAHSİSİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ- DAVALI HAZİNE ALEYHİNE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 20


Tarih 14.03.2011
Esas No 2010/16207
Karar No 2011/2629

- KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ- ORMAN YÖNETİMİNİN YERLERİ HAZİNEDEN İDARİ YOLLA ORMAN OLARAK TAHSİSİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ- DAVALI HAZİNE ALEYHİNE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEYECEĞİ

Özet

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA DAVALI HAZİNE ALEYHİNE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİL İSE DE; BU HUSUS HÜKMÜN BOZULMASINI VE YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİNDEN, HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREKİRİçerik

DAVA : Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz www.neohukuk.net davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı Orman Yönetimi; Manisa İli, Demirci İlçesi, Yumuklar Köyünde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun ek 4. maddesi uyarınca 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/B alanı içerisinde kalan yerlerle ilgili kadastro tespitinin yapıldığını, yapılan tespit neticesinde Kaplan mevkiindeki 101 ada 3 parsel sayılı 223,06 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2/B özelliği taşıdığı belirtilerek Hazine adına tespit edildiğini; ancak dava konusu taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu ve kadastro komisyonunca yapılan orman sınırları dışına çıkarma işleminin orman bütünlüğünü bozduğu savıyla 101 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ve orman vasfı ile Hazine adına tescili talebiyle dava açmıştır. Mahkemece, çekişmeli taşınmazın eylemli orman olduğundan davanın Kabulüne ve dava konusu taşınmazın kadastro tespitinin iptaline ve orman niteliğiyle Hazine adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, 3402 Sayılı Yasanın ek 4. maddesine göre yapılan kadastro tespitine itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 06.12.2007 tarihinde askı ilanı yapılarak 07.06.2008 tarihinde kesinleşen Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulama çalışmaları bulunmaktadır.