RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU İŞ GÖREMEZLİK - DAVACI LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ GEREĞİ- DAYANAK HÜKÜM HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10


Tarih 12.04.2011
Esas No 2009/16660
Karar No 2011/5268

- RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU İŞ GÖREMEZLİK - DAVACI LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ GEREĞİ- DAYANAK HÜKÜM HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Özet

KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE, DAVACI LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ GEREKİR.İçerik

Dava: Davacı, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirlerin ve diğer ödemelerin 506 sayılı Yasa’nın 26. maddesi uyarınca tazminine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği üzere davanın www.neohukuk.net kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi E.P.A. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Kanunun 26. maddesindeki halefiyet ilkesi uyarınca, Kurumun rücu alacağı; hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar (Tavan) miktarı ile sınırlı iken, Anayasa Mahkemesi'nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/106 sayılı kararı ile 26. maddedeki <...sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere...> bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptali sonrasında, Kurumun rücu hakkının, yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında, buna ilişkin mahkemenin kabul gerekçesinde bir isabetsizlik yoksa da;