DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ- ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ- VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 17


Tarih 12.04.2012
Esas No 2012/4815
Karar No 2012/4625

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ- ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ- VEKALET ÜCRETİ

Özet

DAVACILAR VEKİLİ, DAVALI F.’İN İŞLETENİ, DAVALI H.’NIN SÜRÜCÜSÜ OLDUĞU, DAVALI AXA SİGORTA A.Ş.’NE ZMSS POLİÇESİ İLE SİGORTALI OLAN ARACIN NEDEN OLDUĞU KAZA SONUCUNDA MÜVEKKİLLERİNİN DESTEĞİ K.’İN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ İLERİ SÜREREK, www.neohukuk.net DAVACI A. İÇİN 10.000 TL, MEHMET İÇİN 5.000 TL DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE A. VE MEHMET İÇİN AYRI AYRI 10.000’ER TL, F., B., N., B. VE G. İÇİN AYRI AYRI 5.000’ER TL MANEVİ TAZMİNATIN KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FİZİYLE VE DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ SADECE MADDİ TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAK ÜZERE DAVALILARDAN MÜTESELSİLEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP VE DAVA ETMİŞTİR.İçerik
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde, davacılar vekili ile davalı F. ve H. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 

KARAR : Davacılar vekili, davalı F.’in işleteni, davalı H.’nın sürücüsü olduğu, davalı Axa Sigorta A.Ş.’ne ZMSS poliçesi ile sigortalı olan aracın neden olduğu kaza sonucunda müvekkillerinin desteği K.’in hayatını kaybettiğini ileri sürerek, davacı A. için 10.000 TL, Mehmet için 5.000 TL. destekten yoksun kalma tazminatı ile A. ve Mehmet için ayrı ayrı 10.000’er TL, F., B., N., B. ve G. için ayrı ayrı 5.000’er TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal fiziyle ve davalı sigorta şirketi sadece maddi tazminattan sorumlu olmak üzere davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı F. ve H. vekili, davanın reddini istemişlerdir.
 
Davalı Axa Sigorta vekili, davanın reddini istemiştir.
 

Mahkemece, toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, Dairenin 17.03.2009 tarih ve 2008/3375 esas-2009/1509 karar sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulü ile davacı A. için 10.000 TL. destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar F. ve H.’dan tahsiline, fazlaya dair talebin zamanaşımı nedeniyle reddine, 20.776,73 TL. destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Axa Sigortadan tahsiline, Sigorta Şirketi tarafından icra dosyasında ödenmiş olan 10.231,92 TL.nin hükmedilen tazminattan mahsubuna; davacı M. için 4.463,83 TL. destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan sigorta poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere tahsiline, Sigorta Şirketince icra dosyasında ödenmiş olan 4.261,65 TL.nin hükmedilen tazminat miktarından mahsubuna, A. için 2.000 TL, Mehmet, Fatih, Bekir, Nurcan, Bircan ve G. için 1.500.er TL. manevi tazminatın davalılar F. ve H.’dan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı F. ve H. vekili tarafından temyiz edilmiştir.