MURİS MUVAZAASI TAPU İPTALİ VE TESCİL TARAF EHLİYETİ YARGILAMA GİDERLERİ VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 1


Tarih 03.05.2011
Esas No 2011/3230
Karar No 2011/5252

MURİS MUVAZAASI TAPU İPTALİ VE TESCİL TARAF EHLİYETİ YARGILAMA GİDERLERİ VEKALET ÜCRETİ

Özet

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir. Davanın, ölü davalının taraf ehliyetinin bulunmaması nedeni ile reddinde, gerekmediği halde taraf durumuna getirilen mirasçının yargılama sırasında yaptığı keşif, tanık gideri gibi diğer masrafların tamamının yasal olarak mirasçılara ödenmesi gerektiği gibi, yargılama giderlerinden olan avukatlık ücretinin de ödenmesi gerektiği her türlü izahtan varestedir.
Davanın usule ilişkin nedenle reddedildiği www.neohukuk.neteldeki davada, davacı tarafça ve mahkemece tereddüt içine düşürülen ölü davalı mirasçısının vekille davayı takip ettiği, vekilin, mirasçıyı temsilen onun adına savunma hakkını kullandığı ve hukuki yardımda bulunduğu göz önüne alınarak, mahkemece davaya dahil edilen mirasçı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği açıktır. Kendisini vekille temsil ettiren ölü davalı mirasçısı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.İçerik

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, miras bırakan babası Tevfik Ü.’ın 73 ada 62 parsel sayılı taşınmazını muvazaalı biçimde temlik ettiğini ileri sürerek, tapunun iptaliyle tüm mirasçılar adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Dahili davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalı Ülkü’nün kayıtla ilgisi bulunmadığı, davalı Yusuf’un da davadan önce ölmüş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı ve dahili davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Murat Ataker’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: