KIDEM TAZMİNATI TALEBİ - MEVDUATA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TARAFLARIN BİLDİRECEKLERİ BANKALARDAN SORULMAK SURETİYLE TESPİT EDİLECEĞİ - BAĞLAYICI OLAN AVANS FAİZ ORANININ AŞILAMAYACAĞI GENEL İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

                                         www.neohukuk.net
Tarih 21.04.2008
Esas No 2008/5489
Karar No 2008/8277

KIDEM TAZMİNATI TALEBİ - MEVDUATA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TARAFLARIN BİLDİRECEKLERİ BANKALARDAN SORULMAK SURETİYLE TESPİT EDİLECEĞİ - BAĞLAYICI OLAN AVANS FAİZ ORANININ AŞILAMAYACAĞI GENEL İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

İş Kanunu (MÜLGA KANUN) (1475): MADDE 14
İş Kanunu (4857): GEÇİCİ MADDE 6
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 284

Özet
Mahkemece mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının tarafların bildirecekleri bankalardan sorulmak suretiyle tespitinden sonra, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınmalı ve düzenlenecek raporda takip talebinde istenen ve bağlayıcı olan avans faiz oranının aşılamayacağı genel ilkesi gözetilmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.


İçerik
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İcra takibinin dayanağı olan Kartal 3. İş Mahkemesinin 2006/181 E. 2007/161 K. sayılı ilamında 4.420.08.YTL. kıdem tazminatı alacağının iş akdinin fesih tarihi olan 11.11.2005 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedildiği anlaşılmıştır.

İncelenen takip talepnamesinde; alacaklının faize faiz yürütülmemesi koşuluyla alacağın, avans faizi oranına göre hesaplanacak faizi ile birlikte tahsili isteminde bulunduğu görülmektedir. Bilirkişi incelemesinde ise faizin 3095 Sayılı Yasa nın 1. maddesinde öngörülen kanuni faiz oranına göre hesaplandığı ve Mahkemece de, bu rapor esas alınarak sonuca gidildiği tespit edilmiştir.

Takip konusu alacak, olduğuna göre 4857 Sayılı Yasanın geçici 6. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesi hükmü gereği en yüksek banka mevduatı faizinin hesaplamada dikkate alınması zorunludur. İlamda belirtilen (yasal faiz)'den anlaşılması gereken budur. Dairemizin istikrarlı uygulaması da bu yöndedir.

O halde, Mahkemece yukarıda ilkelere göre mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının tarafların bildirecekleri bankalardan sorulmak suretiyle tesbitinden sonra, hakkın doğum tarihinden itibaren (11.11.2005) birer yıllık devreler halinde hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınmalı ve düzenlenecek raporda takip talebinde istenen ve bağlayıcı olan avans faiz oranının aşılamayacağı genel ilkesi gözetilmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.