KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI - DAVAYA KONU YAPININ HANGİ SINIFA TABİ OLDUĞUNUN MADDİ HATA DAVASINA KONU OLAMAYACAĞI - DAVACI İDARE ALEYHİNE HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 18


Tarih 09.05.2011
Esas No 2011/2497
Karar No 2011/6376

- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI - DAVAYA KONU YAPININ HANGİ SINIFA TABİ OLDUĞUNUN MADDİ HATA DAVASINA KONU OLAMAYACAĞI - DAVACI İDARE ALEYHİNE HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Özet

BUNA GÖRE DAVAYA KONU YAPININ HANGİ   SINIFA TABİ OLDUĞU, NİTELİĞİ, YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ www.neohukuk.net DAVASINDA DEĞERLENDİRİLECEK BİR HUSUS OLUP MADDİ HATA DAVASINA KONU OLAMAYACAĞI DÜŞÜNÜLMEDEN DAVALI TARAFINDAN AÇILAN VE BU DOSYA İLE BİRLEŞTİRİLEN MADDİ HATA DAVASININ REDDİ YERİNE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ VE DOLAYISIYLA DAVACI İDARE ALEYHİNE HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.

Şöyle ki;

1- Dava konusu 2 katlı kargir ev Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan yapı yaklaşık birim fiyat listesine göre 3. sınıf A grubuna dahil olduğu halde, 2. sınıf B grubu olarak kabul edilip değerinin belirlenmesi,