ŞİKAYET DAVASI - İLAMIN DAVACISI LEHİNE HÜKMEDİLEN ÜCRETİ VEKALETİN AVUKATA AİT OLDUĞU - İCRA VEKALET ÜCRETİ İSTENMESİNDE YASAYA AYKIRILIK OLMADIĞI - VEKALET ÜCRETİNİN VEKİL VASITASIYLA TAHSİLİ - İCRA VEKALET ÜCRETİNE YÖNELİK ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 07.06.2011
Esas No 2010/30738
Karar No 2011/11892

ŞİKAYET DAVASI - İLAMIN DAVACISI LEHİNE HÜKMEDİLEN ÜCRETİ VEKALETİN AVUKATA AİT OLDUĞU - İCRA VEKALET ÜCRETİ İSTENMESİNDE YASAYA AYKIRILIK OLMADIĞI - VEKALET ÜCRETİNİN VEKİL VASITASIYLA TAHSİLİ - İCRA VEKALET ÜCRETİNE YÖNELİK ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ

Özet

Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin www.neohukuk.net avukata ait olduğu tartışmasız ise de, yukarıda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir. İcra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.İçerik

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: 1 - Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının reddine,