ZORUNLU MÜDAFİ İÇİN ÖDENEN AVUKATLIK ÜCRETİ VEKALET ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 2


Tarih 16.06.2011
Esas No 2009/48524
Karar No 2011/13291

ZORUNLU MÜDAFİ İÇİN ÖDENEN AVUKATLIK ÜCRETİ VEKALET ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ

Özet

Ceza Yargılama Yasası'nın 150/3. maddesi uyarınca, mahkemesince Baro'ya yazı yazılarak sanığı savunmak üzere bir avukatın görevlendirilmesi nedeniyle, zorunlu müdafi için ödenen avukatlık ücretinin, dosyadaki bilgilerden mali olanaklardan www.neohukuk.net  yoksun olduğu anlaşılan sanığa, yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırıdır. Zorunlu müdafi için ödenen avukatlık ücreti, yargılama gideri olarak sanığa yükletilmez.İçerik

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İlk derece mahkemesince verilen hüküm sanık savunmanınca temyiz edildiğinden; istemin niteliğine, ceza türüne, süresine ve suç tarihine göre dosya görüşüldü.
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Yargılama sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre;
Cumhuriyet Savcısının önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki görüşünün değişip değişmediği hususu son duruşmada sorulmamış ise de; hükümden sonra yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 5320 sayılı Kanun'a eklenen geçici 3. maddesinde "01.01.2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı bulunmayacağı" yönündeki düzenleme karşısında, bu aykırılık sonuca etkili görülmediğinden tebliğnamedeki ( 1 ) no.lu bozma düşüncesine, Cumhuriyet Savcısının görüşünden sonra hazır bulunan sanık savunmanına ( müdafiine ) esas hakkındaki savunması ve mütalaaya karşı diyecekleri sorulmak suretiyle son söz hakkı verilerek yargılamanın bitirildiğinin anlaşılması karşısında