AVUKATLIK ÜCRETİ AVUKATLIK ÜCRETİNİN İCRA TAKİBİYLE TAHSİLİ YARGILAMA GİDERİ OLARAK VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 04.07.2011
Esas No 2010/33266
Karar No 2011/14524

AVUKATLIK ÜCRETİ AVUKATLIK ÜCRETİNİN İCRA TAKİBİYLE TAHSİLİ YARGILAMA GİDERİ OLARAK VEKALET ÜCRETİ

Özet

Yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücreti, www.neohukuk.net ancak yargılamanın tarafları arasında geçerlidir. Ayrıca,Avukatlık Yasası’nda yer alan “… dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” hükmü vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenleme amacına yöneliktir.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nun 138/3. maddesi gereğince ( vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir ).