ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI- KAZANAN VEYA KAYBEDEN TARAFTAN SÖZ EDİLEMEMESİ - KENDİLERİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN DAVALILAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ - TAPU VE MİRASÇILIK BELGESİNDEKİ PAYLARI ORANINDA ALINMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 06.07.2011
Esas No 2011/6-416
Karar No 2011/469

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI- KAZANAN VEYA KAYBEDEN TARAFTAN SÖZ EDİLEMEMESİ - KENDİLERİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN DAVALILAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ - TAPU VE MİRASÇILIK BELGESİNDEKİ PAYLARI ORANINDA ALINMASI

Özet

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI İKİ TARAFLI, TARAFLAR İÇİN BENZER SONUÇLAR DOĞURAN DAVALAR OLUP, SONUÇTA KAZANAN VEYA KAYBEDEN TARAFTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN, DAVANIN AÇILMASINDA TARAFLARIN KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞININ www.neohukuk.net DA YARGILAMA GİDERLERİNİN YÜKLETİLMESİ AÇISINDAN BİR ÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR. YARGILAMA GİDERLERİNİN VE YARGILAMA GİDERLERİ ARASINDA SAYILAN VEKALET ÜCRETİNİN, YARGILAMADA KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN TARAF VEYA TARAFLAR LEHİNE TAKDİR EDİLEREK, TARAFLARA TAPUDAKİ/MİRASÇILIK BELGESİNDEKİ PAYLARI ORANINDA YÜKLETİLMESİ GEREKİR. YARGILAMADA KENDİLERİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN DAVALILAR LEHİNE, KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GEREĞİNCE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ İLE, TARAFLARDAN TAPU VE MİRASÇILIK BELGESİNDEKİ PAYLARI ORANINDA ALINARAK DAVALILARA VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 05.11.2008 gün ve 2007/2081 E., 2008/2440 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar S. ve Ö. İ. vekili tarafından istenilmesi üzerine,Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 05.10.2009 gün ve 2009/4046-7863 sayılı ilamı ile;Uyuşmazlık bir adet taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, davacının dava açılmasında kusuru bulunmadığından vekalet ücreti hükmedilmesi gerekmediğine karar verilmiş, hüküm davalılardan S. İ. ve Ö. İ. vekili tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.