TAZMİNAT DAVASI - DAVALI VEKİLİNİN VERİLEN SÜRE İÇİNDE YAZILI SAVUNMA VE HARÇLI VEKALETNAME VERMESİ - SÜRESİNDE VEKALETNAME İBRAZ EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SAVUNMA DİLEKÇESİNİN NAZARA ALINMAMIŞ VE REDDEDİLEN KISIM İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OL
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 11.07.2011
Esas No 2011/12389
Karar No 2011/12160

- TAZMİNAT DAVASI - DAVALI VEKİLİNİN VERİLEN SÜRE İÇİNDE YAZILI SAVUNMA VE HARÇLI VEKALETNAME VERMESİ - SÜRESİNDE VEKALETNAME İBRAZ EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SAVUNMA DİLEKÇESİNİN NAZARA ALINMAMIŞ VE REDDEDİLEN KISIM İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMAS

Özet

DAVALILARDAN K. K.'NIN VEKİLİNE 27.07.2010 www.neohukuk.net TARİHİNDE VEKALETNAME VE YAZILI SAVUNMA SUNMASI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİNE VE SÜRESİ İÇİNDE YAZILI SAVUNMA SUNULMASINA VE 06.04.2010 TARİHLİ VEKALET HARCI BELGESİYLE VEKALETNAMEYE RAĞMEN, MAHKEMECE SÜRESİNDE VEKALETNAME İBRAZ EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SAVUNMA DİLEKÇESİNİN NAZARA ALINMAMIŞ OLMASI VE DAVADA REDDEDİLEN KISIM İÇİN BU DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRI BULUNMUŞ, KARARIN KANUN YARARINA BOZULMASI UYGUN BULUNMUŞTUR.İçerik

Dava ve Karar: Dava dilekçesinde 1.226,00 TL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Dava, trafik kazası nedeniyle tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece 975 lira tazminata hükmolunmuştur. Kararın kesin olması nedeniyle HUMK. nun 427. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma istenilmektedir.

Davalılardan K. K.'nın vekiline 27.07.2010 tarihinde vekaletname ve yazılı savunma sunması için kesin süre verilmesine ve süresi içinde yazılı savunma sunulmasına ve 06.04.2010 tarihli vekalet harcı belgesiyle vekaletnameye rağmen, mahkemece süresinde vekaletname ibraz edilmediği gerekçesiyle savunma dilekçesinin nazara alınmamış olması ve davada reddedilen kısım için bu davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuş, kararın kanun yararına bozulması uygun bulunmuştur.