KOOPERATİFİN FESHİ VEKALET ÜCRETİ DAVANIN AÇILMASINA DAVALININ SEBEBİYET VERMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 23


Tarih 13.07.2011
Esas No 2011/237
Karar No 2011/71

KOOPERATİFİN FESHİ VEKALET ÜCRETİ DAVANIN AÇILMASINA DAVALININ SEBEBİYET VERMESİ

Özet

Davacı, kooperatifin amacına ulaşma imkanının bulunmadığını ileri sürerek, kooperatifin feshini talep etmiştir. Mahkemece res'en tasfiye memuru atanmadan www.neohukuk.net kooperatifin feshine karar verilemez. Davanın açılmasına kooperatif neden olduğundan, vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin davalı kooperatiften tahsiline karar verilmesi gerekirİçerik

DAVA : Taraflar arasındaki kooperatifin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı kooperatifin 31.07.2006 tarihinden dava tarihine kadar genel kurul toplantısını yapmadığını, kanuni organlarını teşekkül ettirmediğini, ortakların kooperatifin feshi için dilekçe verdiğini, kooperatifin amacına ulaşma imkanının bulunmadığını ileri sürerek, kooperatifin feshini talep etmiştir.