VEKALET ÜCRETİ NAFAKA VE TAZMİNAT DAVALARI YARGILAMA GİDERLERİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 2


Tarih 21.07.2011
Esas No 2011/12470
Karar No 2011/12823

VEKALET ÜCRETİ NAFAKA VE TAZMİNAT DAVALARI YARGILAMA GİDERLERİ

Özet

Boşanma davalarında vekalet ücreti ve yargılama www.neohukuk.net giderleri boşanma isteğinin kabul veya reddedilmiş olmasına göre taraflara yüklenilir. Boşanma ile birlikte istenen boşanmanın fer’i ( eki ) niteliğindeki nafaka ve tazminatların kabulü veya reddine karar verilmiş olması; vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin belirlenmesi ve aidiyeti bakımından önem taşımaz. Açıklanan nedenlerle, davacının boşanma isteği kabul edildiğinden davacı lehine karar tarihinde geçerli tarife gereğince belirlenecek maktu vekalet ücretinin ve ayrıca davacının karşılamış olduğu yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmesi gerekir.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, nafaka, tazminatlar ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemenin bozmaya konu edilen ilk kararının görev yönünden bozulmasına karar verildiği ve temyize konu ikinci kararında da boşanmaya karar verilmiş olduğunun anlaşılmasına göre; davacı kocanın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.