MAHKEME KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI
T.C.
Danıştay

Daire 3


Tarih 23.09.2011
Esas No 2011/1576
Karar No 2011/5105

MAHKEME KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI

Özet

Vergi borçları nedeniyle düzenlenen www.neohukuk.net ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesince, davacıyı temsil eden avukat için vekalet ücreti takdir edilmesi gerekip, bu hususta hüküm verilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk.İçerik

İstemin Özeti: Ortağı olduğu (…) Petrol Gazları İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin vergi borçları nedeniyle davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptaline karar veren ve itiraz edilmeyerek kesinleşen Vergi Mahkemesi kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘Kararlarda Bulunacak Hususlar’ başlığını taşıyan 24. maddesinin (f) fıkrasında; kararlarda yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin belirtileceği, aynı Kanun’un 31. maddesinin göndermede bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 423. maddesinin 6. fıkrasında vekalet ücretinin yargılama giderleri arasında sayıldığı, 416 ve 417. maddelerinde ise; yargılama giderlerinin davada haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkana verilmesine karar verileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği, dava konusu olayda ise, avukat tarafından temsil edilmiş olmasına karşın davanın kabulü yolundaki Mahkeme kararında, davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmediği görüldüğünden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinden Mahkemece bu hususta hüküm verilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına bozulması istenmiştir.

Karar: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesinde, Bölge İdare Mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği kurala bağlanmıştır.